747/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av 8 § i lagen om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien (12/1994) 8 § som följer:

8 §
Vittnens och sakkunnigas skyldigheter

Ett vittne eller en sakkunnig, som i Finland har delgetts tribunalens kallelse att höras, är skyldig att iaktta kallelsen.

Ett vittne som enligt 1 mom. har kallats för att höras av tribunalen och som uteblir utan laga hinder, avlägsnar sig utan tillstånd eller vägrar att avlägga vittneseden eller vittnesförsäkran eller vägrar att vittna eller besvara en fråga, ska dömas till böter och vid behov vid hot om vite eller häktning uppmanas att fullgöra sin plikt. Bestämmelser om vite och häktning finns i 17 kap. 62 och 63 § i rättegångsbalken.

Ett vittne eller en sakkunnig som inför tribunalen har avgivit en osann utsaga eller utan laga skäl förtigit något som honom eller henne veterligen hade tjänat till upplysning i saken, ska för osann utsaga dömas till straff i enlighet med vad som föreskrivs i 15 kap. i strafflagen (39/1889).

I ett mål som gäller ett vittnes eller en sakkunnigs tredska eller osanna utsaga ska talan väckas av åklagaren efter anmälan av tribunalen och efter förordnande av justitieministeriet, vid domstolen på den ort där den åtalade bor, vistas eller anträffas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014
LaUB 19/2014
RSv 274/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.