711/2015

Helsingfors den 11 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 10 § i statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar (238/2015) 4 § 1 mom. och 10 § som följer:

4 §
Anläggning av våtmarker och översvämningsområden

Våtmarker och översvämningsområden som är föremål för investeringsersättning ska anläggas på naturligt lämpliga platser på åkrar, åkerkanter, skogsmarker eller impediment där över tio procent av våtmarkens eller översvämningsområdets ovanförliggande avrinningsområde utgörs av åker. Våtmarkerna och översvämningsområdena ska dessutom anläggas så att de så effektivt som möjligt binder de fasta partiklar och näringsämnen som forslas från avrinningsområdet och att de skapar mångsidiga livsmiljöer.


10 §
Investeringsersättning och miljöavtal

Investeringsersättning beviljas inte för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten som genomförs på ett område som omfattas av ett i 27 § 2 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning avsett miljöavtal. Investeringsersättning kan dock beviljas för att med rovdjursstängsel ingärda ett objekt som ska skötas med betesdrift och som omfattas av ett i den punkten eller i 39 § 7 och 8 punkten statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 avsett avtal som inte annars går att genomföra på grund av att stora rovdjur utgör ett betydande hot mot betesdjuren. Investeringsersättning beviljas inte för att ingärda ett objekt med rovdjursstängsel om objektet inte ingår i ett sådant avtal som nämns ovan.


Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 11 juni 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.