710/2015

Helsingfors den 11 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 9—12, 14, 15, 25 och 31 § som följer:

9 §
Utfodring och skötsel av nötkreatur

Den åtgärd som gäller utfodring och skötsel av nötkreatur ska genomföras i fråga om alla nötkreatur på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996), 4 § 1 och 2 mom., 8 § och 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen (396/1996) samt 5 § 2 mom., 6 § 2—4 mom. och 13 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010) iakttas.

10 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls

Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls och åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav, ska genomföras i fråga om alla de kalvar på gården som är yngre än sex månader. Åtgärden för förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls ska genomföras i fråga om alla de kalvar av köttras på en gård med dikor som är yngre än sex månader.

Som miniminivå för de åtgärder som avses i 1 mom. ska 5 § 1 mom. och 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom. och 23 § 1 mom. 7 punkten i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 7 §, 12 § 3 mom. och 16 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

11 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur hålls

Åtgärden för förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls ska genomföras i fråga om alla minst sex månader gamla nötkreatur på gården. Åtgärden för förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls ska genomföras i fråga om alla minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön på gården.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 1 § 4 mom. 4 § 1 mom. och 8 § i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom. och 8 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

12 §
Betesgång och rastning för nötkreatur

Den åtgärd som gäller betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla minst sex månader gamla nötkreatur på gården. Den åtgärd som gäller långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla minst sex månader gamla nötkreatur på gården, med undantag av nötkreatur av hankön.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

14 §
Utfodring och skötsel av svin

Den åtgärd som gäller utfodring och skötsel av svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvanda grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 4 § 1 och 2 mom. och 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 6 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 15 § i statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) iakttas.

15 §
Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

Den åtgärd som gäller utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården.

25 §
Betesgång för får och getter

Den åtgärd som gäller betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter samt den åtgärd som gäller långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter ska genomföras i fråga om alla minst tre månader gamla får och getter på gården. 

31 §
Utomhusvistelse för höns och kalkoner

Den åtgärd som gäller utomhusvistelse för höns och kalkoner ska genomföras i fråga om alla värphöns och kalkoner på gården. Som miniminivå för åtgärden ska de bestämmelser om åtgärder för förebyggande av aviär influensa som utfärdats med stöd av 12 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 11 juni 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.