702/2015

Utfärdad i Helsingfors den 8 juni 2015

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 1 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom., av dessa 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 472/2014 och 8 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 711/2013, som följer:

1 §
Allmänt

I denna förordning föreskrivs om behörighetsvillkoren samt lönen och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonal som avses i 7 § i lagen om militär krishantering (211/2006) (krishanteringspersonalen) i internationell militär krishantering samt när militärpersoner sänds på militäruppdrag i annan internationell krishantering. Denna förordning gäller också dem som deltar i utbildning enligt 6 § i lagen om militär krishantering.


7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå   Lön
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 7 080,03 euro/mån
9 B 6 334,00 euro/mån
8 A 5 968,66 euro/mån
8 B 5 460,63 euro/mån
7 A 4 807,19 euro/mån
7 B 4 326,09 euro/mån
6 3 782,13 euro/mån
5 3 211,68 euro/mån
4 A 2 974,70 euro/mån
4 B 2 653,23 euro/mån
3 2 339,78 euro/mån
2 2 234,14 euro/mån
1 2 148,73 euro/mån

8 §
Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten får under utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett krishanteringsdagtraktamente som motsvarar heldagstraktamentet i hemlandet och lön enligt 7 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till dem som rekryteras utanför försvarsmakten och som genomgår utbildning betalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som för den som hör till manskapet uppgår till 63,95 euro, för underofficer 66,65 euro samt för officer och specialofficer 69,60 euro per dag. Dessutom tillämpas på den avgiftsfria inkvarteringen, förplägnaden, beklädnaden och hälsovården för dessa personer vad som bestäms om dessa med stöd av värnpliktslagen (1438/2007). Det som sägs i detta moment gäller inte sådan personal vid beredskapsenheten till vilken betalas krishanteringsdagtraktamente så som anges i 2 och 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2015. Förordningens 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 augusti 2015.

  Helsingfors den 8 juni 2015

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.