677/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen (592/1991) 11 § 3 mom., 32 § 2 mom. och 32 a § 2 mom., av dem 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1142/1998 och 32 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1179/2005, och

fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till 23 §, sådan den lyder i lag 1334/1994, ett nytt 3 mom., till 31 c §, sådan den lyder i lag 1179/2005, ett nytt 2 mom., till 32 a §, sådan den lyder i lag 1179/2005, ett nytt 4 mom., till 36 §, sådan den lyder i lag 1142/1998, ett nytt 3 mom., till 39 b §, sådan den lyder i lag 1142/1998, ett nytt 3 mom., till 40 §, sådan den lyder i lag 1142/1998, ett nytt 2 mom., till 45 § ett nytt 3 mom., till 50 § ett nytt 4 mom., till 53 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 71 §, i stället för den 71 § som upphävts genom lag 1179/2005, som följer:

2 §
Allmänna principer

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om grunderna för beräkning av den exponering för strålning som en individ utsätts för.

11 §
Strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om när verksamheten orsakar eller kan orsaka sådana men för hälsan att den ska betraktas som strålningsverksamhet. Dessutom avgör Strålsäkerhetscentralen vid behov i enskilda fall huruvida en verksamhet ska betraktas som strålningsverksamhet.

23 §
Strålningsmätningar

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om konstaterande av tillförlitligheten hos de mätningar som behövs för att strålningsexponeringen ska kunna bedömas och säkerheten garanteras samt om kalibrering av strålningsmätare och utrustning för mätning av strålningen.

31 c §
Användning av strålkällor

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare säkerhetsföreskrifter om hur kraven enligt 1 mom. kan uppfyllas.

32 §
Skydd för arbetstagare

Bestämmelser om grunderna för klassificeringen av arbetstagarna och övervakningen av exponeringen för strålning utfärdas genom förordning av statsrådet. Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om de arrangemang på arbetsplatserna som krävs för att arbetstagarna ska kunna skyddas.

32 a §
Godkännande av dosimetritjänst

Kriterier för godkännande av dosimetritjänsten är mätningsmetodernas lämplighet, mätningspersonalens kompetens samt nivån på det kvalitetssystem som används vid styrningen av verksamheten. Dosimetritjänsten godkänns för viss tid, högst fem år i sänder.


Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om verksamheten inom dosimetritjänsten.

36 §
Utbildning och handledning för arbetstagarna

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om omfattningen av skyldigheten enligt 1 mom.

39 b §
Vidtagandet av åtgärder

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om detaljerna vid fullgörande av skyldigheterna enligt 2 mom.

40 §
Kvalitetssäkring

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om genomförande av kvalitetssäkring.

45 §
Utredning av exponeringen för strålning

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om utredning av exponeringen för strålning enligt denna paragraf.

50 §
Verksamhetsutövarens ombesörjningsplikt

Strålsäkerhetscentralen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i ombesörjningsplikten enligt denna paragraf.

53 §
Inspektionsrätt och rätt till information

När gruvmyndigheten har beviljat tillstånd enligt 9 § i gruvlagen till malmletning som har som mål att lokalisera och undersöka fyndigheter av uran eller torium har Strålsäkerhetscentralen i syfte att garantera strålsäkerheten rätt att i behövlig omfattning granska och övervaka malmletningsområdet och dess omgivning. Strålsäkerhetscentralen har rätt att genomföra de behövliga gransknings- och övervakningsåtgärderna också då andra gruvmineraler bryts och hanteras med stöd av ett gruvtillstånd enligt 16 § i gruvlagen och verksamheten har eller kan ha verkningar för strålsäkerheten i omgivningen.

71 §
Hörande om Strålsäkerhetscentralens föreskrifter

Innan Strålsäkerhetscentralen meddelar föreskrifter enligt 2 § 2 mom., 11 § 3 mom., 23 § 3 mom., 31 c § 2 mom., 32 § 2 mom., 32 a § 4 mom., 36 § 3 mom., 39 b § 3 mom., 40 § 2 mom., 45 § 3 mom. och 50 § 4 mom. ska centralen höra de tillståndshavare som avses i 20 §, den delegation som avses i 7 § samt social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet samt i behövlig omfattning andra myndigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 320/2014
EkUB 31/2014
RSv 333/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.