665/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 11 och 13 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag (370/1983) 11 § 1 mom. och 11 § 2 mom. 6 punkten samt 13 § som följer:

11 §

Verkställighet av beslut söks skriftligt hos Helsingfors tingsrätt. Ansökan kan även gälla partiell verkställighet av beslutet.

Till ansökan skall fogas


6) bestyrkt översättning till finska eller svenska av de till ansökningen fogade handlingarna, i den mån tingsrätten inte beviljar undantag.


13 §

Då domstolen bifallit en i 11 § avsedd ansökan kan beslutet verkställas så som en av finsk domstol given lagakraftvunnen dom, om inte den domstol som behandlar besvären förordnar annorlunda. Innehåller den utländska verkställighetshandlingen ett förordnande om tvångsmedel, ska förordnandet inte tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 231/2014
LaUB 34/2014
RSv 340/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.