661/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen (234/1929) 123 och 124 §, sådana de lyder i lag 1226/2001, samt

ändras 121, 122 och 125 §, sådana de lyder, 121 och 122 i lag 1226/2001 samt 125 § i lag 1154/2004, som följer:

121 §

Ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering eller ogiltigförklaring av äktenskap som har meddelats i en främmande stat erkänns i Finland utan särskild fastställelse.

Ett beslut som har meddelats i en främmande stat erkänns dock inte, om

1) behörigheten hos den myndighet som meddelat beslutet inte var grundad på någondera makens boningsort, hemvist eller medborgarskap,

2) ett erkännande uppenbart skulle strida mot grunderna för Finlands rättsordning,

3) beslutet har meddelats mot en utebliven svarande och stämningsansökan eller motsvarande handling inte har delgetts denne i så god tid och på ett sådant sätt att han eller hon skulle ha kunnat förbereda sitt svaromål, om det inte kan konstateras att svaranden otvetydigt har godtagit beslutet,

4) beslutet är oförenligt med ett beslut som har meddelats i en rättegång mellan samma parter i Finland, eller

5) beslutet är oförenligt med ett beslut som tidigare har meddelats i en annan stat mellan samma parter och det först meddelade beslutet uppfyller de behövliga villkoren för erkännande i Finland.

122 §

Helsingfors tingsrätt kan på ansökan fastställa om ett beslut som meddelats i en främmande stat ska erkännas i Finland.

Tingsrätten ska ge den andra maken tillfälle att bli hörd, om detta behövs för att utreda frågan och det går att ta reda på personens vistelseort utan svårighet.

125 §

Bestämmelserna i 121 och 122 § tillämpas endast om inte något annat följer av rådets förordning som avses i 119 § 5 mom. eller av ett fördrag som binder Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 231/2014
LaUB 34/2014
RSv 340/2014

Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.