659/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (1383/2007) 8 och 9 §, 25 § 2 mom., 26 § 1 mom. samt 34—39 §, av dem 8 § sådan den lyder i lag 290/2013 och 9 § sådan den lyder i lag 1761/2009, samt

fogas till lagen en ny 27 a § som följer:

8 §
Behörig domstol

Beslut om utlämning och fortsatt förvar fattas av Helsingfors tingsrätt.

9 §
Behöriga åklagare

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, är häradsåklagarna inom domkretsen för Helsingfors tingsrätt behöriga att sköta de åklagaruppgifter som avses i denna lag.

Av särskilda skäl kan också någon annan åklagare än en sådan som avses i 1 mom. vara behörig åklagare.

25 §
Närvaro vid sammanträdet

Om den som begärs utlämnad har tagits i förvar, ska han eller hon höras vid tingsrättens sammanträde med anledning av innehållet i åklagarens framställning.


26 §
Samtycke

Den som begärs utlämnad ska vid tingsrättens sammanträde meddela om han eller hon samtycker till utlämningen.


27 a §
Hörande via videoförbindelse

Om tingsrätten anser att det är lämpligt, kan videokonferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan tala med och se varandra användas vid behandlingen av ett utlämningsärende. Om tingsrätten anser att det behövs, ska den som begärs utlämnad ändå hämtas till domstolen.

34 §
Rätt att söka ändring

Ett beslut om utlämning som tingsrätten har fattat får överklagas genom besvär hos högsta domstolen, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 § i rättegångsbalken.

35 §
Ändringsansökan

Den som vill söka ändring i tingsrättens beslut om utlämning ska inom sju dagar från beslutet tillställa tingsrätten en till högsta domstolen riktad fullföljdsskrift, som ska innehålla tillståndsansökan och de besvär som anförs. En ändringsansökan som inte har gjorts inom den föreskrivna tiden tas inte upp till prövning.

36 §
Bemötande av ändringsansökan

Ändringssökandens motpart har rätt att skriftligen bemöta ändringsansökan. För avgivande av bemötande får motparten från tingsrätten kopior av fullföljdsskriften och av de handlingar som fogats till den. Tiden för inlämnande av bemötande är sju dagar från den dag då besvärstiden löper ut. Motparten ska inom denna tid tillställa tingsrätten ett skriftligt bemötande. Ändringssökanden får från tingsrätten en kopia av bemötandet och av de handlingar som fogats till det.

37 §
Översändande av handlingarna till högsta domstolen

Utan dröjsmål efter det att fullföljdsskriften med bilagor har inkommit till tingsrätten ska tingsrätten sända dessa till högsta domstolen tillsammans med akten i ärendet och en kopia av tingsrättens beslut. Likaså ska bemötandet med bilagor sändas till högsta domstolen utan dröjsmål efter det att de har inkommit.

38 §
Domförhet och skyndsam behandling

Högsta domstolen kan behandla och avgöra ett utlämningsärende på en avdelning med tre ledamöter.

Högsta domstolen ska behandla utlämningsärendet skyndsamt. Ärendet ska avgöras inom sju dagar från det att tiden för ingivande av bemötande har löpt ut.

Om tidsfristen i 2 mom. av särskilda skäl inte kan iakttas, ska ärendet avgöras så snart som möjligt.

39 §
Övriga bestämmelser

Om inte något annat följer av annan lagstiftning, tillämpas på ändringssökandet i övrigt de bestämmelser i 30 kap. i rättegångsbalken som gäller fullföljd i ett ärende som hovrätten handlagt i andra instans. På behandlingen av ett ärende i högsta domstolen tillämpas också i tillämpliga delar de bestämmelser i denna lag som gäller behandlingen av ärenden i tingsrätten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ärenden där den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 231/2014
LaUB 34/2014
RSv 340/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.