655/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 § och 12 e §, rubriken för 13 §, 13 § 1 och 5 mom. samt rubriken för 14 § och 14 § 1 mom.,

av dem 12 och 12 e § sådana de lyder i lag 1407/2014, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 988/2005, 13 § 5 mom. sådant det lyder i lag 724/2004 samt rubriken för 14 § och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1458/2001, och

fogas till 27 § ett nytt 5 mom. som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 69,66 procent och kommunernas utdelning 30,34 procent.

12 e §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2016

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2016 så att statens utdelning är 69,08 procent och kommunernas utdelning 30,92 procent.

13 §
De enskilda kommunernas utdelning

Kommunens utdelning under skatteåret är medelvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. Kommunens utdelning beräknas som en relativ andel av summan av den för respektive kommun enligt 2 mom. fastställda företagsverksamhetsposten under skatteåret och den enligt 4 mom. fastställda skogsposten under skatteåret i förhållande till summan av motsvarande tal för alla kommuner.


Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen till kommunerna uppgifter om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Genom förordning av statsrådet bestäms om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas.

14 §
Fastställande av de enskilda kommunernas utdelning

Finansministeriet fastställer grunderna för beräkning av kommunens utdelning av samfundsskatterna till kommunerna under skatteåret efter att ha hört kommunernas centralorganisation.


27 §
Redovisning av skatter för tidigare år

Samfundsskatter som influtit för skatteåret 2015 och tidigare skatteår redovisas till församlingarna för sista gången i samband med månadsredovisningen i oktober 2017, varefter de redovisas till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas första gången på redovisningen av samfundsskatten för skatteåret 2016.

RP 302/2014
FiUB 41/2014
RSv 285/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.