654/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 1 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 21 § 1 och 2 mom., 21 a §, 23 § 1 mom., 124 § 3 mom. och 124 a §,

av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1465/1994, 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1343/1999, 21 a § sådan den lyder i lag 1736/2009 samt 124 § 3 mom. och 124 a § sådana de lyder i lag 1408/2014, som följer:

1 §
Inkomstskatt och skattetagare

För kapitalinkomst ska betalas skatt till staten. Kommunernas rätt till avkastningen av beskattningen av kapitalinkomster beaktas vid fördelningen av skatteinkomsterna så som föreskrivs nedan i denna lag och i lagen om skatteredovisning (532/1998).

För samfunds och samfällda förmåners inkomster ska betalas skatt till staten och kommunen.

18 §
Beskattning av samfällda förmåner och deras delägare

Ett väglag ska betala skatt på inkomst till kommunen enligt den inkomstskattesats som avses i 124 § 3 mom.

21 §
Delvis skattefria samfund

Skatt på inkomst ska till kommunen enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom. betalas av

1) staten och dess inrättningar,

2) Penningautomatföreningen samt Oy Veikkaus Ab på inkomst av annan verksamhet än sådan som avses i lotteriskattelagen (552/1992) och lagen om förströelseanordningar (164/1995) samt på inkomst från musikautomater,

3) kommuner, samkommuner och landskap samt av pensionsanstalter, pensionsstiftelser eller pensionskassor som har grundats för deras anställda, eller motsvarande pensionsanstalter, pensionsstiftelser eller pensionskassor som får understöd av allmänna medel.

Den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund samt deras församlingar liksom även pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor som har grundats för deras anställda ska betala skatt till kommunen enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom.


21 a §
Universitetens skattskyldighet

De universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) är skyldiga att betala skatt endast på sina näringsinkomster. De är dessutom skyldiga att betala skatt till kommunen på inkomster av fastighet eller del av fastighet som används för andra än allmänna ändamål, enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom. i denna lag. Vad som ovan föreskrivs om universitetens skattskyldighet gäller även Helsingfors universitet inbegripet inkomster av de tillgångar som avses i 75 § 1 mom. i universitetslagen.

23 §
Skattskyldighet för allmännyttiga samfund

De allmännyttiga samfund som avses i 22 § är skyldiga att betala skatt på sina näringsinkomster. De är dessutom skyldiga att betala skatt till kommunen på inkomster av fastighet eller del av fastighet som används för andra än allmänna eller allmännyttiga ändamål, enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom.


124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,07 procent.


124 a §
Fastställande av skatten för skatteåren 2012—2016

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är

1) inkomstskattesatsen år 2012 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent,

2) inkomstskattesatsen år 2013 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,80 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent,

3) inkomstskattesatsen år 2014 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,67 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent,

4) inkomstskattesatsen år 2015 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,93 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,37 procent,

5) inkomstskattesatsen år 2016 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 6,18 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2016.

RP 302/2014
FiUB 41/2014
RSv 285/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.