641/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 56 § 6 mom. och 57 §, sådana de lyder, 56 § 6 mom. i lag 1146/2013 och 57 § i lagarna 1146/2013 och 628/2015, som följer:

10 kap.

Hemliga tvångsmedel

56 §
Användning av överskottsinformation

I 5 kap. 54 § i polislagen och i 3 kap. 53 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen föreskrivs det om hur överskottsinformation som fåtts med stöd av polislagen och lagen om brottsbekämpning inom Tullen får användas för att utreda brott.

57 §
Utplåning av information

Överskottsinformationen ska utplånas efter det att målet har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom eller lämnats därhän. Informationen får dock bevaras och lagras i ett register som avses i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet eller i ett register som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, om den gäller ett brott som avses i 56 § 1 eller 2 mom. i detta kapitel eller om den behövs för att förhindra ett brott som avses i 15 kap. 10 § i strafflagen. Information som inte ska utplånas ska bevaras i fem år efter det att målet har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom eller lämnats därhän.

De basstationsuppgifter som avses i 10 § ska utplånas när målet har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom eller lämnats därhän.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014
FvUB 54/2014
RSv 341/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.