627/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) lagens namn, 1 § 1 mom., mellanrubriken före 2 § samt 4 § 4 mom.,

av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 881/2011, som följer:

Lag

om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet (PTG-myndigheterna) och genomförandet av gemensamma riktlinjer för PTG-myndigheternas verksamhet så att PTG-myndigheternas lagstadgade uppgifter och enskilda åtgärder när det gäller förebyggande, avslöjande och utredning av brott (brottsbekämpning), övervakning samt internationellt samarbete i anslutning till dessa utförs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt sätt.


Brottsbekämpningssamarbetet mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet
2 §
Åtgärder inom en annan PTG-myndighets uppgiftsområde

4 §
Förfarande vid internationella kontrollerade leveranser

I 10 kap. 41 § i tvångsmedelslagen (806/2011), 5 kap. 43 § i polislagen (872/2011), 41 § i gränsbevakningslagen (578/2005) och 3 kap. 42 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) föreskrivs om kontrollerade leveranser och förutsättningarna för sådana och i 10 kap. 42 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 44 § i polislagen, 43 a § i gränsbevakningslagen och 3 kap. 43 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen föreskrivs om beslutsfattandet vid kontrollerade leveranser som utförs av polisen, gränsbevakningsväsendet eller Tullen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.