622/2015

Helsingfors den 22 maj 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om kraven på innehållet i de handlingar som gäller ansökan och betalning av stöd som avses i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, (34/2015), nedan finansieringslagen.

2 §
Ansökan

Utöver vad som föreskrivs i 16 § i förvaltningslagen (434/2003) och i 22 § 1 och 2 mom. i finansieringslagen ska det i ansökan uppges namn- och kontaktuppgifter för dem som ansöker om stöd samt, som projektets lägesuppgift, fastighetsbeteckningen och kommunen. Med den som ansöker om stöd avses här den som kan beviljas stöd enligt 4 § i finansieringslagen. Om sökanden är en sådan stödberättigad samägare till en fastighet som avses i 28 § i finansieringslagen, ska i ansökan anges grunden för samägandeförhållandet och ägarandelen. Om sökanden har anlitat ett ombud och ombudet inte själv har gjort upp ansökan ska ombudets namn- och kontaktuppgifter uppges i ansökan. Till ansökan ska bifogas en karta, där objektet markerats. I fråga om en ansökan för bekämpning av rotticka räcker det dock med att de fastigheter där bekämpningsarbetet ska utföras specificeras i ansökan.

I ansökan ska anges om sökanden sökt eller fått annat offentligt stöd för åtgärden.

I ansökan som gäller tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vård av rotticka ska objektets areal anges. För tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska objektets areal anges per figur. I ansökan om vård av ungskog ska dessutom per figur specificeras arealen för det objekt, där minst 35 kubikmeter fast mått klenträd per hektar samlas ihop. Om objektet ligger i norra Finland ska det i ansökan om vård av ungskog per figur specificeras arealen för det objekt, där minst 25 kubikmeter fast mått klenträd per hektar samlas ihop. I ansökan om stöd för vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg och vård av skogsnaturen ska ges en uppskattning av de inkomster som stödmottagaren får i samband med verkställandet av åtgärden. I ansökan om miljöstöd ska anges objektets areal, uppgifter om skogsbeståndet per skogsfigur och om hela trädbeståndets volym och om objektets livsmiljöer och närmare definitioner av dem i enlighet med bilagan till denna förordning.

Om ansökan uppgjorts av ett ombud som avses i 12 § i förvaltningslagen (434/2003) ska till ansökan fogas en tillräckligt specificerad utredning över ombudets rätt att företräda huvudmannen.

I ansökan, som gäller ett sådant projekt för vilket redan beviljats stöd, ska utom det som föreskrivs ovan i denna paragraf, också uppges projektnumret för stödbeslutet.

3 §
Verkställighetsplan

I verkställighetsplanen ska ingå

1) de åtgärder som ska utföras i terrängen, specificerade enligt arbetsslag,

2) uppgifter om de tillstånd och meddelanden som krävs för verkställandet av projektet, samt

3) uppgifter om myndighetskontakter i anslutning till tillstånds- och anmälningsärenden som redan är anhängiga.

Till planen ska fogas kopior av tillstånd som redan beviljats.

Till planen ska fogas en kostnadsberäkning där planeringskostnader, arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader specificerats. Till den del det är fråga om ett samprojekt ska det i verkställighetsplanen anges hur kostnaderna fördelar sig på de olika fastigheterna.

4 §
Verkställighetsplan för vitaliseringsgödsling

Utöver vad som föreskrivs i 3 § ska det i verkställighetsplanen för vitaliseringsgödsling ingå

1) areal, jordmån, typ av växtplats och utvecklingsklass för objektet och de figurer som ingår i det,

2) namnet på det gödselfabrikat som ska användas och den uppskattade användningsmängden,

3) tidpunkten för gödslingen, samt

4) en specificering av de planerade vattenvårdsåtgärderna.

Om objektet består av torvmark ska torrläggningssituationen beskrivas i verkställighetsplanen. Om markägaren har låtit utföra en näringsanalys för att bedöma behovet av vitaliseringsgödsling ska dess resultat fogas till planen.

5 §
Verkställighetsplan för vård av torvmarksskog

Utöver vad som föreskrivs i 3 § ska det i verkställighetsplanen för vård av torvmarksskog ingå

1) objektets areal och trädbeståndets tillväxt i medeltal,

2) antalet diken som ska iståndsättas och vägar på dikesrenar som ska byggas, samt

3) en utredning över att trädbeståndet på objektet inte har några tillväxtstörningar, och

4) en utredning över att tillståndet i skogen på området är tillfredsställande med avseende på skogsvården.

Som sådan utredning som avses i 15 § 2 mom. 1 punkten i finansieringslagen anses i 5 kap. 6 § i vattenlagen (587/2011) avsedd anmälan. Denna anmälan ska fogas till verkställighetsplanen.

6 §
Verkställighetsplan för byggande av skogsväg

Utöver vad som föreskrivs i 3 § ska det i verkställighetsplanen för byggande av skogsväg i fråga om förbättring av en enskild väg och byggande av en skogsväg som ingår i ett projekt ingå

1) väglängderna,

2) den uppskattade årliga avverkningsmängden inom vägens verkningsområde,

3) andelen skogsbrukstransporter på vägen,

4) vägens minimibredd, och

5) en utredning över förbindelserna till vägnät av lägre nivå.

Ovan i 1 mom. 1 punkten ska specificeras längden för en enskild väg som ska förbättras grundligt och längden för en ny skogsväg som ska byggas, om det i projektet ingår både grundläggande förbättring av en enskild väg och byggande av en ny skogsväg.

För en ny skogsväg och för ett projekt för grundlig förbättring av en enskild väg ska meddelas skogsvägstätheten på verkningsområdet.

Till verkställighetsplanen ska fogas protokoll över vägförrättningen, om vägförrättning har hållits.

7 §
Protokoll över förhandlingar om miljöstödsavtal

Utöver vad som föreskrivs i 24 § i finansieringslagen ska det i protokollet över förhandlingarna om miljöstödsavtal anges

1) förhandlingarnas gång, tidpunkt och deltagare,

2) ägarna till den fastighet som är föremål för avtalsförhandlingarna,

3) en beskrivning av miljöstödsobjektet,

4) objektets areal och trädbeståndets volym, trädbeståndets volym på hela fastigheten samt det aritmetiska medelrotpriset på området under de tre senaste kalenderåren, samt

5) ett omnämnande om att objektet anmälts till fastighetsdatasystemet.

Till förhandlingsprotokollet ska fogas en karta, där det avtalade området för miljöstödsobjektet markerats. Dessutom ska till protokollet fogas en vård- och underhållsplan samt en kostnadsberäkning för miljövårdsarbetena, om man vid förhandlingarna kommit överens om de miljövårdsarbeten som ska utföras på objektet.

8 §
Anmälan om verkställande

I anmälan om verkställande ska anges

1) numret på finansieringsbeslutet för projektet,

2) namn och kontaktinformation för stödmottagarna och den som författat dokumentet,

3) stödmottagarens kontonummer, samt

4) arbetsvolymerna enligt finansieringsbeslutet fastighetsvis.

Till anmälan om verkställande ska fogas en karta, på vilken markerats de områden där de arbeten som ingår i finansieringsbeslutet har utförts. Områdenas areal ska anges per figur med 0,1 hektars noggrannhet, med undantag för anmälan om verkställande av byggande av skogsväg. Om stödet enligt anmälan om verkställande betalas till någon annan än stödmottagaren ska det i anmälan om verkställande nämnas betalningsmottagarens namn, FO-nummer eller personbeteckning samt kontonummer.

Om det har uppkommit inkomster i samband med verkställandet av ett projekt för vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg och vård av skogsnaturen samt miljövårdsarbetet inom ramen för ett miljövårdsavtal ska det i anmälan om verkställande anges hur inkomsterna fördelar sig per lägenhet. Om det är fråga om ett samprojekt ska det i anmälan om verkställande anges hur kostnaderna fördelar sig per fastighet.

Till den sista anmälan om verkställande av vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg och vård av skogsnaturen ska fogas en anmälan om att projektet slutförts.

Om det har gjorts avvikelser från verkställighetsplanen eller ansökan ska det i anmälan om verkställande anges vilka avvikelserna är samt motiveringarna till dem.

9 §
Anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd anges omfattningen av det trädbestånd som lämnats kvar med 200 stammars noggrannhet och dess medellängd med tio centimeters noggrannhet. Dessutom ska det i anmälan om verkställande anges om avgången till sin storleksklass understiger 3 000 exemplar per hektar eller överstiger 3 000 exemplar per hektar. Om objektet ligger i norra Finland ska det i anmälan om verkställande anges om avgången till sin storleksklass understiger 2 000 exemplar per hektar eller överstiger 2 000 exemplar per hektar.

10 §
Anmälan om verkställande av vård av ungskog

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av vård av ungskog anges omfattningen av det trädbestånd som lämnas kvar med 200 stammars noggrannhet och dess diameter i medeltal i brösthöjd, viktat med grundytan, med en centimeters noggrannhet samt uppgift om huruvida längden på det trädbestånd som lämnats kvar överstiger 3 meter. Dessutom ska det i anmälan om verkställandeanges om avgången till sin storleksklass understiger 1 000 exemplar per hektar eller överstiger 1 000 exemplar per hektar. Om objektet ligger i norra Finland ska det i anmälan om verkställandeanges om avgången till sin storleksklass understiger 800 exemplar per hektar eller överstiger 800 exemplar per hektar. I avgången kan inkluderas endast stammar vilkas stubbdiameter överstiger tre centimeter.

Om det i samband med genomförandet av arbetet samlats in klenträd, ska det i anmälan om verkställande anges de figurer där minst 35 kubikmeter fast mått klenträd per hektar samlats ihop. Om objektet ligger i norra Finland ska det i anmälan om verkställandeanges de figurer, där minst 25 kubikmeter fast mått klenträd per hektar samlats ihop. Uppgifterna ska basera sig på en mätningshandling enligt lagen om mätning av virke (414/2013).

11 §
Anmälan om verkställande av vitaliseringsgödsling

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av vitaliseringsgödsling anges vilket gödselfabrikat som använts och dess mängd med ett kilograms noggrannhet samt det totala kostnadsutfallet för gödslingsprojektet. Kostnaderna ska specificeras som planeringskostnader, arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader.

Med avvikelse från 1 mom. kan mängden gödselfabrikat som används meddelas med tio kilograms noggrannhet om den gödselmängd som använts överstiger 100 kilogram och med 100 kilograms noggrannhet om den använda gödselmängden överstiger 1 000 kilogram.

12 §
Anmälan om verkställande av bekämpning av rotticka

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av bekämpning av rotticka anges bekämpningsområdets areal och tidpunkten för bekämpningen.

13 §
Anmälan om verkställande av vård av torvmarksskog

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av vård av torvmarksskog anges

1) mängden iståndsatta diken och vägar på dikesrenar med en meters noggrannhet,

2) utförda vattenvårdsåtgärder, samt

3) det totala kostnadsutfallet för projektet.

De kostnader som avses i 1 mom. 3 punkten ska specificeras som planeringskostnader, arbetskostnader materialkostnader och övriga kostnader.

14 §
Anmälan om verkställande av byggande av skogsväg

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av byggande av skogsväg anges de väglängder som har grundförbättrats eller mängden ny väg som byggts med en meters noggrannhet samt det totala kostnadsutfallet. Kostnaderna ska specificeras som planeringskostnader, arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader.

15 §
Anmälan om verkställande av miljöstödsavtal och projekt för vård av skogsnaturen

Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om verkställande av miljöstödsavtal uppges antalet miljövårdsarbeten och det totala kostnadsutfallet och i anmälan om verkställande av projekt för vård av skogsnaturen uppges antalet naturvårdsarbeten och det totala kostnadsutfallet. Kostnaderna ska specificeras som planeringskostnader, arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Helsingfors den 22 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Bilaga

Bilaga 1: Biotoper och tilläggsdefinitioner

Vårdbiotoper

0400 Hagmark

0410 Strandbete

0420 Torr äng

0430 Kulturmiljö

0440 Betesmark

0450 Äng/Löväng

0460 Hed

0470 Övergiven åker

0480 Gårdsplan

Övriga biotoper

0500 Gammal barr- eller blandskog

0501 Ödemarksskog

0502 Ädellövskog

0503 Hålträdsskog

0504 Gammal lövskog/Efter svedjebruk uppkommen skog

0509 Ur naturskyddssynpunkt värdefull gammal skog

0510 Torvmark vars dikessystem fylls igen

0511 Torvmark vars dikessystem har fyllts igen

0520 Ås

0521 Dödisgrop

0522 Solexponerad åssluttning

0530 Stup

0531 Ravin

0532 Klyfta

0540 Berg i dagen

0541 Berg av näringsrika stenarter

0542 Bergsområden

0543 Bergsbrant

0544 Block

0545 Blockfält

0546 Grotta

0547 Fornstrand

0548 Små bergsområden

0549 Stenåker

0550 Översilningsberg

0551 Sandfält

0552 Skog/biotop med kalkpåverkad jordmån

0553 Biotop med ultrabasisk jordmån

0560 Stenigt kärr

0570 Torr lund

0571 Frisk lund

0572 Fuktig lund

0573 Hassellund

0574 Kärr

0575 Myr

0576 Mosse

0577 Brunmosse

0578 Bördigt kärr

0579 Örtrik torvmark

0580 Landhöjningskust

0590 Skogsbrandområde eller motsvarande brandområde

0591 Träd från tidigare trädgeneration

0592 Brandrefugium

0593 Träd med brandlyror

0600 Skogsholme

0601 Liten torvmark

0602 Trädfattig torvmark

0610 Mindre vattendrag

0611 Å

0612 Sjö

0613 Skogstjärn

0614 Källa

0615 Källområde

0616 Fors

0617 Våtmark

0618 Bäck

0619 Underjordiskt vattenflöde

0620 Svämäng

0621 Tillandat litet vattendrag

0622 Torrlagt område

0623 Rännil

0624 Källpåverkat område

0625 Svämskog, lövsumpskog

0629 Havsstrandsområde

0630 Kantzon

0631 Kantskog

0632 Skog som gränsar till bosättning

0633 Skog som gränsar till öppen myrmark

0634 Skog bredvid åker

0635 Strandskog

0636 Skog längs väg

Lundar

0700 Majbräken-nordbräkentyp

0701 Majbräken-harsyratyp

0702 Lungört-violtyp

0703 Strutbräkentyp

0704 Storknäbb-ekbräkentyp

0705 Storknäbb-harsyra-ekorrbärstyp

0706 Harsyra-stenhallontyp

0707 Harsyra-älggrästyp

0708 Harsyra-ekorrbärstyp

0709 Skogsnäva-harsyra-stenhallontyp

0710 Skogsnäva-harsyra-älggrästyp

0711 Skogsnäva-älggrästyp

0712 Skogsnävatyp

0713 Bergsslok-vårärtstyp

0714 Tortatyp

0715 Skogslysttyp

0716 Lingon-stenhallontyp

0717 Blåsippa-harsyratyp

0718 Stormhattstyp

Lundartad moskog

0720 Storknäbb-harsyra-blåbärstyp

0720 Storknäbb-blåbärstyp

0722 Harsyra-blåbärstyp

0723 Pyrolatyp

Frisk moskog

0725 Kruståtel-blåbärstyp

0726 Blåbärstyp

0727 Lingon-blåbärstyp

0728 Tjockmossa-blåbärstyp

Torra moar

0730 Lingontyp

0731 Kråkbär-blåbärstyp

0732 Kråkbär-lingontyp

Karga moar

0735 Ljungtyp

0736 Blåbärs-ljung-lavtyp

(=Ris-lavtyp)

0737 Kråkbär-ljungtyp

Lavmoar

0740 Ljungtyp

Kärr

0750 Mokärr

0751 Björkbrunmosskärr

0752 Lundkärr

0753 Blåbärskärr

0754 Klotstarrkärr

755 Lingonkärr

0756 Örtrikt starrkärr

0757 Ört- och gräskärr

0799 Klibbalskärr

0758 Egentligt brunmosskärr

0759 Egentligt starrkärr

Myrar

0760 Rismyr

0761 Momyr

0762 Strängmyr

0763 Kärrmyr

0764 Lågstarrmyr

0765 Klotstarrmyr

0766 Fuscummyr

0767 Örtrik starrmyr

0768 Tuvdunmyr

0769 Tuvdunstarrmyr

0770 Egentlig brunmossmyr

0771 Egentlig starrmyr

Mossar och brunmossar

0780 Lågstarrhöljemosse

0781 Lågstarrmosse

0782 Fuscummosse

0783 Flarkbrunmosse

0784 Örtrik flarkmosse

0785 Örtrik starrmosse

0786 Egentlig brunmosse

0787 Egentlig flarkmosse

0788 Egentlig starrmosse

Torvmotyper

0790 Lavtorvmo

0791 Blåbärstorvmo (I)

0792 Blåbärstorvmo (II)

0793 Lingontorvmo (I)

0794 Lingontorvmo (II)

0795 Örttorvmo

0796 Ristorvmo

0797 Skogsfräkenkärr

0798 Hjortronkärr

Tilläggsdefinition

40 Övrig värdefull livsmiljö (Metso 1-2)

43 Särskilt viktig livsmiljö (Metso 1-2)

46 Livsmiljö som fyller kriterierna för skogscertifiering

47 Ökande av mångfalden

95 Objekt som möjligen lämpar sig för Metso-programmet (Metso 1-2)

96 Naturvårdsobjekt (Metso 3)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.