619/2015

Helsingfors den 21 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 1 kap. 1 § 1 och 2 mom. och 4 § samt 2 kap. 1 § 5 och 6 mom. och 3 §, av dem 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1083/2009, som följer:

1 kap.

Dagpenningsförmåner

1 §
Arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som ett villkor för särskild moderskapspenning

Ett kemiskt ämne som hänför sig till den försäkrades arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden kan bedömas äventyra den försäkrades eller fostrets hälsa så som avses i 9 kap. 4 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), om det kemiska ämnet är

1) anestesigaser,

2) bly eller blyföreningar,

3) kvicksilver eller kvicksilverföreningar,

4) cytostatika,

5) kolmonoxid, dvs. kolos,

6) bekämpningsmedel som har bedömts vara farliga för den försäkrades eller fostrets hälsa,

7) organiska lösningsmedel som har bedömts vara farliga för den försäkrades eller fostrets hälsa,

8) ett ämne som har klassificerats som reproduktionsstörande, cancerframkallande eller mutagent och vars emballage enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av arbetarskyddslagen (738/2002) eller kemikalielagen (599/2013) ska förses med en påskrift i vilken riskfras H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d eller H361df ingår,

9) cancerframkallande ämnen som nämns i arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser (838/1993) eller i social- och hälsovårdsministeriets förordning (1232/2000) om ändring av det beslutet (1232/2000),

10) tobaksrök i omgivningen.

Vad som i 1 mom. bestäms om kemiska ämnen gäller dessutom

1) joniserande strålning inklusive radionuklider,

2) toxoplasmos, listerios, röda hund, herpes, vattkoppor, femte sjukan, hepatit B och C, cytomegalovirusinfektioner och HIV-infektion samt andra med dessa jämförbara smittsamma sjukdomar.


4 §
Svår sjukdom eller svårt handikapp

Sådana svåra sjukdomar eller handikapp som avses i 10 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen är leukemier och andra maligna tumörer, svåra hjärtfel, svåra olycksfalls- och brännskador, diabetes i inledningsskedet av behandlingen och svårbalanserad diabetes och svåra mentala rubbningar, svår utvecklingsskada, svår bronkialastma och svår ledgångsreumatism samt andra sjukdomar, handikapp och sjukdomstillstånd som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de sjukdomar som nämns ovan.

2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

1 §
Utredning som skall företes vid ansökan om dagpenningsförmåner

I samband med ansökan om faderskapspenning ska dessutom anges de tider då fadern sköter barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat arbete utanför hemmet. Fadern ska omedelbart underrätta Folkpensionsanstalten om han inte längre deltar i skötseln av barnet.

Då en adoptivförälder ansöker om föräldrapenning eller partiell föräldrapenning ska han eller hon förete ett sådant intyg över att barnet tagits i vård som utfärdats av kommunens socialvårdsorgan eller en adoptionsbyrå som avses i 22 § 1 mom. i adoptionslagen (22/2012). En adoptivförälder ska i ansökan ange de tider då han eller hon sköter barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat eget arbete, bortsett från arbete som utförs i det egna hushållet.


3 §
Betalningsperioderna för dagpenningsförmåner

Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning och specialvårdspenning betalas i efterskott så att den första betalningsperioden är 6 vardagar och varje följande betalningsperiod 25 vardagar. Om arbetsoförmågan inte varar en hel betalningsperiod, betalas sjukdagpenningen och den partiella sjukdagpenningen efter det att rätten till dagpenning upphört. Om perioden för partiell sjukdagpenning är kortare än betalningsperioden av en orsak som avses i 8 kap. 11 § 6 mom. i sjukförsäkringslagen, betalas den partiella sjukdagpenningen efter det att rätten till dagpenning upphört.

Om utbetalningen av en arbetstagares sjukdagpenning avbryts på grund av att företagshälsovårdens utlåtande inte har lämnats in inom den tid som föreskrivs i 8 kap. 5 a § i sjukförsäkringslagen, betalas dagpenning för 90 vardagar. Om arbetstagaren senare lämnar in företagshälsovårdens utlåtande, betalas sjukdagpenning till utgången av den avbrutna betalningsperioden. Därefter betalas sjukdagpenning i enlighet med 1 mom.

Särskild moderskapspenning, moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning betalas i efterskott i betalningsperioder om högst 25 vardagar. Den första betalningsperioden för moderskapspenningen är dock 30 vardagar.

Om barnets moder på grund av sjukdom blir oförmögen att sköta sitt barn på det sätt som avses i 9 kap. 13 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen eller om hon dör, betalas föräldrapenning till fadern i efterskott i betalningsperioder om 25 vardagar från och med den vardag som följer på den dag modern insjuknat eller från och med den vardag som följer på moderns dödsdag. Om fadern inte svarar för vården av barnet gäller för den försäkrade som svarar för vården av barnet i tillämpliga delar vad som bestäms om barnets fader.

Arbetsplatskassans kassamöte kan med två tredjedels majoritet fatta beslut om att sjukdagpenningen betalas per lönebetalningsperiod, med avvikelse från den betalningsperiod som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Helsingfors den 21 maj 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.