616/2015

Helsingfors den 21 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 10 § i föreningsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i föreningsregisterförordningen (506/1989) 8 § 2 mom., samt

ändras 2 § och 10 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 2 § och 10 § 2 mom. i förordning 1266/1994 samt 10 § 1 mom. i förordning 1055/2011, som följer:

2 §

De i föreningslagen angivna grund- och ändringsanmälningarna samt anmälningarna om upplösning ska göras på blanketter som fastställts av Patent- och registerstyrelsen. Behövliga bilagor ska bifogas anmälan. Anmälningarna ges in till Patent- och registerstyrelsen.

Patent- och registerstyrelsen ska ha blanketter tillgängliga för allmänheten.

10 §

Patent- och registerstyrelsen ger mot föreskriven avgift utdrag ur föreningsregistret och kopior av de därtill hörande handlingar som de har tillgång till. Patent- och registerstyrelsen fastställer formulär för utdragen.

Patent- och registerstyrelsen kan överlåta uppgifter om de anteckningar som gjorts i föreningsregistret och till registret anslutna handlingar som är i dess besittning också i skriftlig form, med hjälp av en teknisk anslutning eller i någon annan maskinellt hanterbar form.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Helsingfors den 21 maj 2015

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Mika Kotala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.