611/2015

Helsingfors den 21 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om fritt bildningsarbete (805/1998) 1—3, 3 a och 4 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1201/2005 och 1073/2011, 3 § sådan den lyder i förordningarna 1201/2005 och 1073/2011 och 3 a § sådan den lyder i förordning 804/2002, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § och en ny 6 a §, i stället för den 6 a § som upphävts genom förordning 1767/2009, som följer:

1 §
Minimilängden för utbildning som anordnas av folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer

Minimilängden för utbildning som folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer anordnar i en studieperiod är 10 undervisningstimmar. Undervisningen under studieperioden ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så att undervisning ges i genomsnitt minst fem timmar per dag.

Till den distansundervisning och inlärning i arbete vid folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscenter som grundar sig på en läroplan ska det höra en eller flera perioder av närundervisning på minst 10 timmar var. På en period av närundervisning tillämpas vad som föreskrivs om studieperioder i 1 mom. Avvikelse från det krav som gäller perioder av närundervisning får göras i distansundervisning och inlärning i arbete som ordnas av folkhögskolor när det gäller en enskild person på grund av anstaltsvistelse eller av särskilda hälsoskäl.

1 a §
Avtal om inlärning i arbetet som ordnas i praktiska arbetsuppgifter

I ett avtal enligt 6 a § 1 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) mellan en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och en arbetsgivare ska det bestämmas om

1) parternas uppgifter,

2) innehållet i handledningen av den studerande, utbildningens mål och ordnandet av inlärningen,

3) längden på inlärningen i arbetet och när det infaller samt andra behövliga frågor med avseende på utbildningens ordnande.

2 §
Beräkning av prestationer vid folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer

Som en studerandevecka betraktas en studerandes studier vid en folkhögskola under en sådan studieperiod på fem arbetsdagar då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag. Studieperioder som är kortare eller längre än det förvandlas till studerandeveckor genom att antalet arbetsdagar divideras med fem. Som studerandevecka i distansundervisning eller inlärning i arbete som ersätter närundervisning betraktas en handledd arbetsmängd för den studerande som utifrån läroplanen uppskattas till 40 timmar.

Som ett studerandedygn betraktas en studerandes studier vid ett riksomfattande idrottsutbildningscenter under en sådan studieperiod på ett dygn då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag.

Om distansundervisning inte är en utbildningsuppgift som nämns i en folkhögskolas eller ett riksomfattande idrottsutbildningscenters tillstånd att driva läroanstalt ska, av de studerandeveckor eller studerandedygn som består av distansundervisning och inlärning i arbetet, totalt högst 20 procent av antalet faktiska studerandeveckor eller studerandedygn för närundervisning vid läroanstalten beaktas vid beräkningen av de studerandeveckor eller studerandedygn som används som grund för läroanstaltens statsandel. Av de studerandeveckorna eller studerandedygn som består av inlärning i arbetet beaktas dock högst 20 procent av antalet faktiska studerandeveckor eller studerandedygn för närundervisning vid läroanstalten.

Som en studerandedag betraktas en studerandes studier vid ett regionalt idrottsutbildningscenter under en studieperiod på minst fyra timmar.

3 §
Priset per enhet per studerandevecka vid folkhögskolor

I fråga om studerande som bor på folkhögskolan höjs folkhögskolans pris per enhet per studerandevecka med 30 procent.

Om en del av utbildningsuppgiften för en folkhögskola är att ordna utbildning för gravt handikappade, höjs priset per enhet för studerandeveckorna inom denna utbildning med 32 procent, och om denna utbildningsuppgift är huvudsaklig höjs priset per enhet med 97 procent.

Om en del av utbildningsuppgiften för en folkhögskola är utbildning avsedd för aktivt medborgarskap i arbetslivet och för utveckling av arbetsförhållandena, eller någon annan särskild utbildningsuppgift som av särskilda skäl har fastställts i tillståndet att driva läroanstalten, höjs priset per enhet med 26 procent beträffande denna utbildning.

3 a §
Priset per enhet för en studerandevecka vid Snellman-korkeakoulu

Som en studerandevecka vid läroanstalten Snellman-korkeakoulu betraktas en studerandes studier under en sådan studieperiod på fem arbetsdagar då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag. Studieperioder som är kortare eller längre än det förvandlas till studerandeveckor genom att antalet arbetsdagar divideras med fem.

Om utbildningsuppgiften för en läroanstalt som avses i 1 mom. omfattar steinerpedagogisk lärarutbildning som en särskild utbildningsuppgift, höjs priset per enhet för studerandeveckor inom denna utbildning med 20 procent.

4 §
Studiecirklar vid en studiecentral

Med en studiecirkel avses en självständigt studerande grupp som består av minst fem personer som fyllt 15 år och som arbetar under minst 10 studiecirkeltimmar och som har anmält sig till en studiecentral enligt dess anvisningar. En studiecirkel väljer en studiehandledare inom sig.

Studiecirkeltimmar beaktas inte som undervisningstimmar som används som grund vid beräknandet av studiecentralens statsandel.

6 a §
Lämnande av uppgifter

Som uppgifter som behövs för att fastställa finansieringen och uppgifter om verksamhetens omfattning enligt 21 § 1 mom. i lagen om fritt bildningsarbete ska huvudmannen för en läroanstalt lämna undervisnings- och kulturministeriet uppgifter om läroanstaltens intäkter, kostnader och prestationer under kalenderåret med Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 2 § 1 mom. i denna förordning om studerandeveckor i distansundervisning och inlärning i arbetet tillämpas första gången vid beräkningen av faktiska studerandeveckor kalenderåret 2016.

Bestämmelserna i 2 § 3 mom. om de studerandeveckor och studerandedygn för distansundervisning som ska beaktas vid beräknandet av studerandeveckorna och studerandedygnen som används som grund för statsandelen tillämpas första gången vid beviljande och betalning av statsandel för finansåret 2016.

Bestämmelserna i 3 och 3 a § om priset per enhet tillämpas första gången vid fastställande av priserna per enhet för finansåret 2016.

Helsingfors den 21 maj 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.