608/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 25 i §, 47 § 2 mom. och 48 § 4 mom., sådana de lyder i lag 821/2005, som följer:

25 i §
Vidaresändning av program som omfattas av distributionsskyldigheten

Teleföretag som tillhandahåller nättjänster i kabeltelevisionsnät som huvudsakligen används för sändning av televisions- och radioprogramutbud och som en betydande del av nätets slutanvändare använder som huvudsaklig väg att ta emot televisions- och radioutsändningar får via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i sådana radio- och televisionsutsändningar som avses i 227 § i informationssamhällsbalken (917/2014) i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

Upphovsmannen har rätt till ersättning för vidaresändning av den som vidaresänder program, om denne inte visar att ersättning redan har betalts när sändningsrättigheterna skaffades. Om sändarföretaget inte betalat ersättning för vidaresändningen direkt till rättsinnehavarna, kan ersättningen betalas endast genom förmedling av en sådan organisation som avses i 26 § 1 mom. Om inte ersättning bevisligen yrkas inom tre år efter utgången av det år då rätten till ersättning uppkommit förfaller rätten till ersättning.

47 §
Användning av ljudupptagningar och av musikupptagningar med visuella element

Ersättning ska betalas till producenten och till den utövande konstnär vars framförande har tagits upp på en i 1 mom. avsedd anordning som använts för framförande, överföring eller vidaresändning. För sådan vidaresändning som avses i 25 i § 1 mom. ansvarar den som vidaresänder, om denne inte visar att ersättning redan har betalts.


48 §
Radio- och televisionsföretag

På fall som avses i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6—8 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 26 §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §. På vidaresändningar via kabel tillämpas dessutom på motsvarande sätt 25 h § 1 mom. och 25 i § 1 mom., utom när utsändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, varvid i stället för nämnda bestämmelser på motsvarande sätt skall tillämpas 25 h § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

På vidaresändning som sker innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 305/2014
KuUB 27/2014
GrUU 64/2014
RSv 343/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (32001L0029); EGT L 167, 22.6.2001, s. 10
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG (32006L0115); EUT L 376, 27.12.2006, s. 28

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.