607/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i upphovsrättslagen (404/1961) mellanrubriken före 2, 9—11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14—16, 16 a—16 f, 17—19, 20—25, 25 a—25 j, 26, 27, 29 a, 30, 31 och 39 §, före den 40 a § som upphävts genom lag 418/1993, före 40 c, 41, 45, 46, 46 a—46 d, 47, 47 a, 48, 49, 49 a, 50, 50 a—50 d, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a—56 g, 57, 58, 59 a, 60, 60 a, 61 och 62 §,

ändras 26 och 29 §, 45 § 7 mom., 46 § 3 mom., 46 a § 3 mom., 49 § 3 mom., 49 a § 3 mom., 60 a—60 d § samt 64 § 2 mom.,

sådana de lyder, 26 §, 49 § 3 mom., 60 a, 60 b och 60 d § i lag 821/2005, 29 § i lag 960/1982, 45 § 7 mom., 46 § 3 mom., 46 a § 3 mom. och 49 a § 3 mom. i lag 1171/2014, 60 c § i lagarna 679/2006 och 118/2013 samt 64 § 2 mom. i lag 446/1995, samt

fogas en ny rubrik till 1—11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14—16, 16 a—16 f, 17—19, 19 a, 20—25, 25 a—25 k, 26 a, 26 b, 26 i—26 l, 27, 28, 29 a, 30—40, 40 b, 40 c, 41—44, 44 a, 45, 46, 46 a—46 d, 47, 47 a, 48, 49, 49 a, 50, 50 a—50 e, 51, 52, 52 a, 53, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a—56 g, 57—59, 59 a, 60, 61, 61 a, 61 b, 62, 63, 63 a, 64, 64 a, 64 b och 65—73 § samt till lagen nya 25 l och 60 e—60 g § som följer:

1 §
Upphovsrättens föremål

2 §
Ekonomiska rättigheter

3 §
Moraliska rättigheter

4 §
Bearbetning och ändring av verk

5 §
Samlingsverk

6 §
Gemensamt verk

7 §
Presumtion om upphovsman

8 §
Offentliggörande och utgivande

9 §
Verk utan upphovsrättsskydd

10 §
Andra immateriella rättigheter

11 §
Allmänna bestämmelser

11 a §
Tillfällig framställning av exemplar

12 §
Framställning av exemplar för enskilt bruk

13 §
Fotokopiering

13 a §
Användning i internt informationssyfte

14 §
Användning av verk inom undervisning och vetenskaplig forskning

15 §
Framställning av exemplar vid vissa inrättningar

16 §
Framställning av exemplar på arkiv, bibliotek och museer

16 a §
Framställning av exemplar av verk för allmänheten och överföring av verk till allmänheten

16 b §
Användning av verk i bibliotek som förvarar kulturmaterial

16 c §
Användning av verk vid Nationella audiovisuella institutet

16 d §
Användning av verk i arkiv, bibliotek och museer med stöd av avtalslicens

16 e §
Närmare bestämmelser om användning av verk i arkiv, bibliotek och museer

16 f §
Användning av föräldralösa verk

17 §
Tillgängliggörande av verk för personer med funktionshinder

18 §
Samlingsverk som används i undervisning

19 §
Spridning av exemplar av verk och rätt till ersättning för utlåning

19 a §
Organisation som administrerar ersättningar för utlåning

20 §
Visning av exemplar av verk

21 §
Offentliga framföranden

22 §
Citat

23 §
Artiklar om dagsaktuella frågor

24 §
Konsertprogram

25 §
Användning av konstverk som offentliggjorts eller överlåtits

25 a §
Användning av konstverk i kataloger och meddelanden samt avbildning av byggnader

25 b §
Återgivning av verk i nyhetssändningar

25 c §
Återgivning av offentliga anföranden

25 d §
Handlingars offentlighet och rättsvården

25 e §
Ändring av byggnader och bruksföremål

25 f §
Ursprungliga radio- och televisionsutsändningar

25 g §
Återanvändning av arkiverade program, tidningar och tidskrifter

25 h §
Vidaresändning av radio- och televisionsutsändningar

25 i §
Vidaresändning av program som omfattas av distributionsskyldigheten

25 j §
Användning av datorprogram och databaser

25 k §
Samverkan mellan datorprogram

25 l §
Tjänster för nätlagring av tv-program

Den som erbjuder tjänster för nätlagring får med stöd av en avtalslicens, och med iakttagande av 26 §, framställa ett exemplar av ett verk som ingår i ett program som sänts i televisionen och göra detta exemplar tillgängligt för allmänheten på så sätt att lagringstjänstens kunder kan se och lyssna på programmet på den plats och vid den tid de själva väljer.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på verk vars upphovsman har överlåtit till sändarföretaget rätten att bestämma om sådan användning av verket som avses i 1 mom.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om producenten av en bildupptagning har erhållit upphovsmännens rättigheter att bestämma om den i momentet avsedda användningen av de verk som ingår i programmet och producenten har förbjudit användningen av programmet.

26 §
Avtalslicens

Bestämmelserna om avtalslicens i denna lag tillämpas på sådana avtal om användning av ett verk som skapats av upphovsmän inom ett visst område, som har ingåtts mellan användaren och en av undervisnings- och kulturministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom detta område. Den godkända organisationen anses i fråga om detta avtal ha rätt att företräda också andra upphovsmän inom samma område. En licenstagare som med stöd av nämnda avtal fått en utvidgad kollektiv licens får i enlighet med licensvillkoren använda alla verk av upphovsmän inom detta område.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner på ansökan en organisation för viss tid, högst fem år. Den organisation som godkänns ska ha ekonomisk och funktionell beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen ska årligen lämna undervisnings- och kulturministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller, om upphovsmännens representativitet i fråga om ett visst slag av verk bara kan uppnås genom att flera organisationer godkänns, organisationerna ska företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden, som har rättigheter till de verk som används med stöd av en avtalslicensbestämmelse. När flera organisationer godkänns att bevilja tillstånd till en viss användning av verk ska det vid behov i besluten om godkännande säkerställas att tillstånden beviljas samtidigt och på villkor som är förenliga med varandra. I beslutet om godkännande kan på organisationen också ställas villkor som generellt styr avtalsverksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriets beslut ska iakttas även om det överklagas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Det som en organisation som avses i 1 mom. bestämmer om fördelningen av den ersättning som upphovsmännen som direkt företräds av organisationen ska betalas för framställning av exemplar av ett verk eller för överföring eller utsändning av verk eller om nyttjande av sådan ersättning för ändamål som är gemensamma för upphovsmännen tillämpas också på andra i 1 mom. avsedda upphovsmän inom samma område, vilka organisationen inte direkt företräder.

Om organisationens i 4 mom. avsedda bestämmelser inte ger de upphovsmän som organisationen direkt företräder rätt till individuell ersättning, har i 1 mom. avsedda upphovsmän inom samma område som inte direkt företräds av organisationen ändå rätt att kräva sådan ersättning. Ersättningen betalas av den organisation som avses i 1 mom. Rätten till individuell ersättning förfaller, om inte yrkande på sådan ersättning bevisligen har framställts inom tre år efter utgången av det kalenderår under vilket framställningen av exemplaren av verket eller överföringen eller utsändningen av verket har skett.

26 a §
Kompensation

26 b §
Betalning av kompensation

26 i §
Ersättning för vidareförsäljning

26 j §
Organisation som debiterar avgiften

26 k §
Ansvar för betalning av ersättning

26 l §
Tillsyn över att informations- och redovisningsskyldigheten fullgörs

27 §
Allmänna bestämmelser om överlåtelse

28 §
Förbud mot att ändra verk och överlåta rätten vidare

29 §
Jämkning av oskäliga avtalsvillkor som gäller överlåtelse av upphovsrätt

Om ett villkor i ett avtal om överlåtelse av upphovsrätt som ingåtts av den ursprungliga upphovsmannen är oskäligt på ett sätt som strider mot rådande god avtalssed på området eller annars oskäligt eller om en tillämpning av villkoret skulle leda till oskälighet kan villkoret jämkas eller lämnas obeaktat.

Vid bedömningen av oskäligheten ska avtalets innehåll i dess helhet, parternas ställning, förhållandena då avtalet ingicks och därefter samt andra omständigheter beaktas.

Om ett villkor enligt 1 mom. är sådant att det inte är skäligt att avtalet till övriga delar förblir i kraft oförändrat efter det att villkoret har jämkats, kan avtalet jämkas även till övriga delar eller beslut fattas om att avtalet ska förfalla.

Den avtalade ersättningen för överlåtelse av en upphovsrätt betraktas också som ett avtalsvillkor.

Bestämmelser om jämkning av oskäliga villkor vid överenskommelse om överlåtelse av upphovsrätt i arbetsavtal finns i 10 kap. 2 § arbetsavtalslagen (55/2001).

Bestämmelser om jämkning av oskäliga villkor finns i övrigt i 36 § i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929).

29 a §
Rätt till ersättning för uthyrning av exemplar av verk som upptagits på film eller fonogram

30 §
Avtal om offentligt framförande

31 §
Förlagsavtal

32 §
Utgivning av upplaga

33 §
Skyldigheter i samband med utgivning

34 §
Försummelse av utgivning

35 §
Uppgifter om upplaga och redovisning

36 §
Ny upplaga

37 §
Upphovsmannens rätt att ge ut verk

38 §
Bidrag

39 §
Avtal om filmning

40 §
Hävning av avtal

40 b §
Datorprogram och databaser som skapas i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

40 c §
Fotografiska porträtt

41 §
Upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död

42 §
Utmätning av upphovsrätt

43 §
Upphovsrättens giltighetstid

44 §
Verk av okänd upphovsman

44 a §
Verk som inte utgivits

45 §
Utövande konstnär

På förfarande som enligt 1—5 mom. kräver den utövande konstnärens samtycke tillämpas 2 § 2—4 mom., 3, 6—9, 11 och 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 17 § 2, 3 och 5 mom., 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22 och 25 b—25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 h, 25 i, 25 l, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §.

46 §
Producent av ljudupptagning

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas 2 § 2—4 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 l, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.


46 a §
Producent av bildupptagning

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas 2 § 2 och 3 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 l, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

46 b §
Uppsägning av ett avtal om överlåtelse av rättigheterna till en ljudupptagning

46 c §
Kompletterande åtgärder

46 d §
Betalning av tilläggsersättning

47 §
Användning av ljudupptagningar och av musikupptagningar med visuella element

47 a §
Användningsersättning

48 §
Radio- och televisionsföretag

49 §
Framställare av kataloger och databaser

På arbeten som avses i 1 mom. tillämpas 2 § 2—4 mom., 7—9 §, 11 § 2—5 mom., 12 § 1, 2 och 4 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16, 16 a—16 e, 17 och 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b—25 d och 25 f—25 i §, 25 j § 4 och 5 mom., 25 l, 26 och 27—29 §. Om ett sådant arbete eller en del av det är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande.


49 a §
Fotograf

På fotografier som avses i denna paragraf tillämpas 2 § 2—4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7—9, 11 och 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 17 § 1 mom., 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 20, 22 och 25 §, 25 a § 1 och 2 mom., 25 b, 25 d, 25 f—25 i, 25 l, 26, 26 a, 26 b, 27—29, 39, 40, 40 c, 41 och 42 §. Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande.

50 §
Pressmeddelanden

50 a §
Förbud mot kringgående av tekniska åtgärder

50 b §
Förbud mot tillverkning och spridning av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder

50 c §
Användning av verk som skyddats med tekniska åtgärder

50 d §
Elektronisk information om rättighetsförvaltning

50 e §
Tekniska åtgärder och elektronisk information om rättighetsförvaltning samt närstående rättigheter

51 §
Risk för förväxling av verk eller upphovsmän

52 §
Upphovsmannens namn och signatur

52 a §
Rätt att få tillgång till ett verk

53 §
Skydd för klassiker

54 §
Skiljeförfarande

54 a §
Undervisning i förvärvssyfte

54 b §
Ersättning för användning av ljudupptagningar och av musikupptagningar med visuella element

55 §
Upphovsrättsrådet

56 §
Strafflagens straffbestämmelser

56 a §
Upphovsrättsförseelse

56 b §
Brott mot tystnadsplikten

56 c §
Olovlig spridning av anordning för avlägsnande av skydd för datorprogram

56 d §
Brott mot skyldighet att lämna upplysningar

56 e §
Förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder

56 f §
Förseelse gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning

56 g §
Förbud mot kränkande av upphovsrätt

57 §
Vederlag och ersättning

58 §
Förverkandepåföljd

59 §
Jämkning av förverkandepåföljd

59 a §
Offentliggörande av en dom

60 §
Tillämpning av bestämmelser om straff och ersättningsskyldighet på närstående rättigheter

60 a §
Överlämnande av kontaktuppgifter

Upphovsmannen eller dennes företrädare har på föreläggande av domstolen, trots sekretessbestämmelserna, rätt att i enskilda fall av administratören för en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller av någon annan tjänstelevererande mellanhand få kontaktuppgifter om en teleanslutning från vilken upphovsrättsligt skyddat material i betydande omfattning med tanke på det upphovsrättliga skyddet görs tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Uppgifterna ska överlämnas utan onödigt dröjsmål. Vid behandlingen av ärenden som gäller överlämnande av uppgifter iakttas 8 kap. i rättegångsbalken. Domstolen kan med iakttagande av 7 kap. i rättegångsbalken bestämma om säkringsåtgärder i fråga om kontaktuppgifterna.

Bestämmelserna om konfidentialitet och integritetsskydd, behandlingen av meddelanden och identifieringsuppgifter, dataskydd, styrning och tillsyn, tvångsmedel samt straff i informationssamhällsbalken (917/2014) ska tillämpas på en upphovsman eller dennes företrädare som fått tillgång till kontaktuppgifter enligt 1 mom.

Upphovsmän och deras företrädare enligt denna paragraf ska ersätta kostnaderna för att verkställa föreläggande om överlämnande av uppgifter och eventuella skador som förorsakats administratören för en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand.

60 b §
Förbudstalan

Upphovsmannen eller dennes företrädare har, i syfte att förbjuda fortsatt kränkning av upphovsrätten, rätt att föra talan mot den som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten (den som påstås ha gjort en kränkning). Om domstolen bifaller talan ska den samtidigt förordna att materialet inte längre får göras tillgängligt för allmänheten. Domstolen kan förena föreläggandet med vite.

60 c §
Föreläggande om avbrytande

När domstolen behandlar en förbudstalan kan den på yrkande av upphovsmannen eller dennes företrädare vid vite förelägga administratören för en sändare, server eller någon sådan annan sådan anordning eller någon annan tjänstlevererande mellanhand (mellanhand) att avbryta åtgärder genom vilka material som påstås kränka upphovsrätten görs tillgängligt för allmänheten (föreläggande om avbrytande).

En förutsättning för att ett avbrytande ska kunna föreläggas är att föreläggandet inte kan anses oskäligt med beaktande av de rättigheter den som påstås ha gjort en kränkning, mellanhanden, den som mottar materialet eller upphovsmannen har. Föreläggandet får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden.

Domstolen ska ge såväl mellanhanden som den som påstås ha gjort en kränkning tillfälle att bli hörda. Delgivning till mellanhanden av en begäran om en utsaga kan ske per post, telefax eller elektronisk post. Domstolen kan, om syftet med föreläggandet annars kan äventyras, på ansökan av den sökande meddela ett interimistiskt föreläggande utan att den som påstås ha gjort en kränkning ges tillfälle att bli hörd. Ett interimistiskt föreläggande är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort en kränkning ska omedelbart efter att det interimistiska föreläggandet har meddelats ges tillfälle att bli hörd. Efter att denne hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska förbli i kraft eller återkallas.

Ett ärende som gäller föreläggande om avbrytande ska behandlas som ett ansökningsärende med iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. i rättegångsbalken om förordnande av säkringsåtgärder.

Om orsaken till ett föreläggande om avbrytande inte längre föreligger, ska domstolen på ansökan av den som har del i saken återkalla föreläggandet.

60 d §
Intermistiskt föreläggande om avbrytande

Innan förbudstalan väcks kan domstolen på ansökan av upphovsmannen eller dennes företrädare meddela ett interimistiskt föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 60 c § och om det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras. När föreläggandet meddelas ska bestämmelserna i 60 c § iakttas. Efter att den som påstås ha gjort en kränkning av upphovsrätten har blivit hörd ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska förbli i kraft eller återkallas.

I det fall att ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det, kan domstolen meddela ett interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 1 mom., även om den som påstås gjort en kränkning inte kan identifieras, om

1) det material som påstås kränka upphovsrätten görs tillgängligt för allmänheten i en betydande omfattning utan upphovsmannens samtycke eller

2) det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras.

Den sökande ska inom två månader från det att ett föreläggande om avbrytande meddelats väcka förbudstalan vid domstolen. Om förbudstalan inte väcks inom denna tid, förfaller föreläggandet.

Om den som påstås ha gjort en kränkning, i en sådan situation som avses i 2 mom. har blivit oidentifierad, får den sökande ansöka om ett föreläggande om avspärrning enligt 60 e §. Ett interimistiskt föreläggande förfaller inte, om en ansökan om föreläggande om avspärrning gjorts inom den tid som reserverats för väckande av förbudstalan.

60 e §
Föreläggande om avspärrning

Om en förbudstalan inte kan väckas på grund av att den som påstås ha gjort en kränkning är okänd, kan domstolen på ansökan av upphovsmannen eller dennes företrädare vid vite ålägga mellanhanden att förhindra att det material som påstås kränka upphovsrätten görs tillgängligt för allmänheten (föreläggande om avspärrning). Ett föreläggande om avspärrning får meddelas under förutsättning att det material som påstås kränka upphovsrätten görs tillgängligt för allmänheten i en betydande omfattning utan upphovsmannens samtycke eller om det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras.

Den som ansöker om ett föreläggande om avspärrning ska uppge vad han eller hon gjort i syfte att identifiera den som påstås ha gjort en kränkning.

En förutsättning för att en avspärrning ska kunna föreläggas är att föreläggandet inte kan anses oskäligt med beaktande av de rättigheter den som påstås ha gjort en kränkning, mellanhanden, den som mottar materialet eller upphovsmannen har. Föreläggandet får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Mellanhanden ska ges tillfälle att bli hörd angående en ansökan om föreläggande om avspärrning.

Ett föreläggande om avspärrning meddelas för viss tid, dock för högst ett år i sänder. Giltighetstiden för föreläggandet kan på ansökan förlängas, om det finns grundad anledning till detta. Om orsaken till föreläggandet om avspärrning inte längre föreligger, ska domstolen på ansökan av den som har del i saken återkalla föreläggandet.

60 f §
Ersättning för kostnader och skador

För kostnaderna för verkställigheten av ett föreläggande om avbrytande svarar i första hand den mellanhand föreläggandet riktar sig mot. Den som ansökt om föreläggandet ska dock till mellanhanden och till den som påstås ha gjort en kränkning betala ersättning för den skada som verkställigheten av föreläggandet orsakat och för kostnaderna i ärendet, om förbudstalan förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs till följd av att käranden återkallat talan eller uteblivit från domstolen. Det som föreskrivs ovan tillämpas också om ett interimistiskt föreläggande återkallas med stöd av 60 c § 3 mom. eller 60 d § 1 mom. eller förfaller med stöd av 60 d § 3 mom.

För de kostnader som verkställigheten av ett interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 60 d § 2 mom. eller ett föreläggande om avspärrning enligt 60 e § ger upphov till svarar i första hand den mellanhand föreläggandet riktar sig mot.

Vid behandlingen av en förbudstalan avgörs på yrkande av dem som har del i saken vem som slutgiltigt ska svara för de kostnader som orsakas av en ansökan om och verkställighet av ett föreläggande om avbrytande eller avspärrning.

Vid väckande av talan om ersättning för skador eller kostnader ska bestämmelserna i 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

I ärenden som gäller föreläggande om avbrytande eller avspärrning svarar de som har del i saken själva för sina rättegångskostnader, om inte domstolen av särskilda skäl ålägger en part att helt eller delvis ersätta rättegångskostnaderna för en annan part.

60 g §
Förelägganden på basis av kränkning av upphovsrätt och närstående rättigheter

Bestämmelserna i 60 a—60 f § tillämpas också på den som innehar närstående rättigheter enligt 5 kap. och på hans eller hennes företrädare.

61 §
Forum i tvistemål och ansökningsärenden

61 a §
Forum i brottmål

61 b §
Sakkunniga vid domstolen

62 §
Åtalsrätt

63 §
Territoriell tillämpning

63 a §
Skydd av verk som inte utgivits

64 §
Territoriell tillämpning av närstående rättigheter

Bestämmelserna i 46 § tillämpas på anordningar som

1) producerats av finska medborgare eller finska företag eller som producerats av personer som är stadigvarande bosatta i Finland eller företag som har driftställe i Finland,

2) innehåller ljud som tagits upp på anordningen i Finland.


64 a §
Satellitförmedling

64 b §
Tillämpning av bestämmelserna om tekniska åtgärder och elektronisk information om rättighetsförvaltning

65 §
Ömsesidighet

66 §
Tillämpning av lagen på verk som tillkommit före lagens ikraftträdande

67 §
Exemplar av verk som framställts före lagens ikraftträdande

68 §
Användning av hjälpmedel som framställts före lagens ikraftträdande

69 §
Upphovsrätten till verk som utgivits före lagens ikraftträdande

70 §
Avtal om överlåtelse av upphovsrätt som ingåtts före lagens ikraftträdande

71 §
Överlåtelse av konstverk före lagens ikraftträdande

72 §
Tillämpning av vissa ikraftträdandebestämmelser på närstående rättigheter

73 §
Ikraftträdande


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Ett ansökningsärende enligt 60 c och 60 d § som anhängiggjorts vid marknadsdomstolen innan denna lag trädde i kraft, ska handläggas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 181/2014
KuUB 26/2014
LaUU 22/2014
RSv 336/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.