604/2015

Helsingfors den 13 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000) 2, 5, 6 och 8 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) agens som medför risk för cancersjukdom

a) ett ämne eller en blandning som uppfyller de kriterier för klassificering som ett cancerframkallande ämne i kategori 1A eller 1B som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

b) ett ämne, en blandning eller en arbetsmetod som nämns i den förteckning som avses i 3 §,

2) ämne som kan orsaka genetiska skador (mutagent ämne)

ett ämne eller en blandning som uppfyller de kriterier för klassificering som ett könscellsmutagent ämne i kategori 1A eller 1B som anges i bilaga I till den förordning som nämns ovan i 1 punkten underpunkt a.

5 §
Minskad användning och ersättande av ämnen

Arbetsgivaren ska minska användningen på arbetsplatsen av agens som medför risk för cancersjukdom, särskilt genom att när det är tekniskt möjligt och rimligen kan genomföras ersätta dem med ämnen, blandningar eller arbetsmetoder som inte är farliga eller som är mindre farliga.

6 §
Förhindrande och minskning av exponeringen

Om det enligt den bedömning som avses i 4 § finns en risk för arbetstagarens hälsa, ska arbetsgivaren förhindra att arbetstagarna utsätts för exponering.

Om det inte rimligen eller i tekniskt hänseende är möjligt att ersätta agens som medför risk för cancersjukdom med ämnen, blandningar eller arbetsmetoder som inte är farliga att använda eller som är mindre farliga för hälsan eller säkerheten, ska arbetsgivaren säkerställa att de agens som medför risk för cancersjukdom hanteras i ett slutet system så långt detta tekniskt är möjligt.

Om ett slutet system inte är tekniskt möjligt, ska arbetsgivaren säkerställa att den exponering som arbetstagarna utsätts för blir så liten som det tekniskt är möjligt.

Exponering för ett ämne som medför risk för cancersjukdom får inte överskrida det gränsvärde som anges i bilagan till denna förordning.

Med gränsvärde avses koncentrationsgränsen för medeltalet av koncentrationerna, vägda enligt tid, av det ämne i arbetstagarens inandningsluft som medför risk för cancersjukdom. Medeltalet beräknas för den referensperiod som avses i bilagan.

8 §
Uppgifter till arbetarskyddsmyndigheterna

Om resultaten av bedömningen enligt 4 § visar att arbetstagarnas hälsa eller säkerhet utsätts för fara, ska arbetsgivaren på begäran lämna arbetarskyddsmyndigheterna uppgifter om

1) de funktioner som utförs eller de industriella metoder som tillämpas, inklusive orsakerna till att agens som medför risk för cancersjukdom används,

2) de mängder som framställs eller används av ämnen eller blandningar som medför risk för cancersjukdom,

3) antalet arbetstagare som utsätts för exponering,

4) vidtagna förebyggande åtgärder,

5) de skyddsanordningar som används,

6) exponeringens art och omfattning,

7) byte av ett ämne mot ett mindre farligt ämne.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Europarlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, EUT L 158, 30.4.2004, s. 50-76
Europarlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU, EUT L 65, s. 1-7

Helsingfors den 13 maj 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Reetta Orsila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.