596/2015

Helsingfors den 13 maj 2015

Statsrådets förordning om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015):

1 §
Medlemmar

Delegationen ska bestå av minst 10 och högst 14 medlemmar, som var och en har en personlig ersättare.

Statsrådet förordnar hälften av medlemmarna och deras ersättare så, att åtminstone finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet är företrädda i delegationen. Hälften av medlemmarna och deras ersättare utses av Finlands Kommunförbund.

Statsrådet utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för delegationen.

Medlemmarnas och ersättarnas mandatperiod är tre år.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att behandla

1) utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas,

2) statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin,

3) regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet,

4) kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna,

5) andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

3 §
Sektioner

Delegationen kan för beredningen av ärenden tillsätta sektioner och till medlemmar i sektionerna kalla personer utanför delegationen. Dessa medlemmar har samma ställning vid möten som de övriga medlemmarna i sektionen.

4 §
Beslutförhet

Delegationen och dess sektion är beslutföra, om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av såväl de medlemmar som utsetts av statsrådet som de som utsetts av Finlands Kommunförbund är närvarande.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2015.

Helsingfors den 13 maj 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Minna-Marja Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.