588/2015

Helsingfors den 8 maj 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader som stöds inom hästnäringen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om finansiering av renshushållning och naturnäringar (45/2000) sådan den lyder i lag 275/2004, 11 § 3 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) samt 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som i övrigt föreskrivs eller bestäms om planering av byggnader, byggande och brandsäkerhet ska denna förordning iakttas i fråga om nybyggnadsprojekt i samband med byggnader inom hästnäringen och utvidgningar som kan jämföras med nybyggande samt omfattande ombyggnadsprojekt som beviljas stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

2 §
Allmänna krav

Vid planeringen och byggandet av byggnader inom hästnäringen ska det iakttas de föreskrifter och anvisningar som ingår i Finlands byggbestämmelsesamling, de djurskyddskrav för hållande av hästar som ingår i djurskyddslagstiftningen, de villkor som ingår i stödlagstiftningen för jordbruket och landsbygdsnäringarna samt miljöstyrelsens miljöskyddskrav med nedan följande kompletteringar.

Vid ombyggnader och mindre utvidgningar kan smärre undantag från denna förordning tillåtas, om inte något annat följer av djurskydds-, arbetarskydds- eller andra bestämmelser.

I de minimimått och arealer som anges i denna förordning tillåts tjockleken på skiv- eller gallerskiljeväggar vara högst 50 millimeter mindre än vad som fastställts i de dimensioneringskrav som gäller platser i djurstall såsom olika boxar, spiltor och lösdriftsstall.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djurstall husdjursbyggnad såsom häst-stall eller lösdriftsstall för hästar där hästar hålls och sköts om,

2) häststall och stall djurstall där hästar hålls i boxar,

3) lösdriftsstall för hästar och lösdriftsstall djurstall där hästar hålls i grupper och där hästar kan röra sig fritt till ute- och liggområden samt utfodringsplatser,

4) vårdbox plats i stall för hästar som är sjuka eller som får vård,

5) box plats i stall avsedd för en häst,

6) gruppbox plats i stall avsedd för flera hästar där hästarna alla ska kunna ligga ner samtidigt,

7) spilta plats där hästar kan hållas bundna eller vårdas, varvid det är fråga om en s.k. tvångsspilta,

8) utfodringsspilta avskild utfodringsplats för en häst där hästen kan äta utan att vara bunden eller kan bindas då den äter,

9) utebana och travträningsområde mark- och grundarbetat område avsett för ridning, longering eller körning,

10) paddock inhägnad rastgård där hästarna kan röra sig fritt, dock inte ett större betesområde där det finns ett bestående växttäcke,

11) utebox inhägnad uteplats som byggts utanför stallet på den plats där det i byggnaden finns en enhästbox,

12) ridhus täckt hall med väggar där ridning och körning är möjliga,

13) häst hästar, ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur,

14) förkortningen ppm en ämneskoncentration som miljondel

4 §
Allmänna krav på häststall och lösdriftsstall för hästar

Stall och lösdriftstall för hästar ska finnas på ett sådant område där hästarna kan hållas i rörelse och användas och där hästarna har tillräckliga möjligheter att vara ute i paddocker och röra på sig. Det ska finnas ändamålsenliga och säkra gångvägar för hästarna från djurstallet till gården och inhägnaderna. Det ska reserveras tillräckligt med område för paddocker eller inhägnat bete med tanke på antalet hästar.

I stallet eller dess omedelbara närhet ska det finnas ett särskilt rum som kan vädras och vid behov värmas upp där hästarnas utrustning kan torkas och förvaras. I stallet eller dess omedelbara närhet ska det också för sådana mediciner, vitaminer och specialfoder som är avsedda för hästar och som ska förvaras torrt finnas ett rum som kan stängas. I djurstall med över 20 hästar ska det finnas en tvättplats för hästar där hästen kan bindas vid tvättningen. Tvättplatsen ska finnas antingen i anslutning till djurstallet eller i någon annan separat byggnad. Tvättplatsen ska förses med avlopp så att tvätt- och smutsvattnet leds ner i en golvbrunn som samtidigt fungerar som en slamavskiljare som är lätt att tömma. Tvättplatsens väggar ska vara tvättbara. På tvättplatsen ska ventilationen vara tillräckligt effektiv så att fukten avlägsnas.

De anordningar som används i djurstallet får inte orsaka ljud som plötsligt och fortgående skrämmer hästarna.

Lösdriftsstall för hästar ska oberoende av väderleksförhållandena erbjuda tillräckligt skydd för hästarna. Det ska inte dra från lösdriftsstallets väggar. In- och utgångsöppningen till ett lösdriftsstall ska vara minst 1,5 meter bred. In- och utgångsöppningarna avsedda för hästar som får röra sig fritt ska förses med vindfång genom vilka hästarna obehindrat ska kunna passera. Vindfångets dörr-öppning ska förses med skydd mot luftgenomströmning som hindrar direkt luftströmning in till lösdriftsstallet. Ett lösdriftsstall ska med tanke på variation i vädret kunna stängas helt med en dörr, till exempel en skjutdörr. Då lösdriftsstallets dörr stängs ska ventilationen i lösdriftsstallet uppfylla de krav på ventilering i djurstall som anges i 8 § i denna förordning. I samband med lösdriftsstallet eller i dess närhet ska det finnas en särskild plats för daglig rengöring och andra åtgärder som skötseln av hästarna behöver.

I stall eller lösdriftsstall ska avloppsvatten från sociala utrymmen i djurstallet, smutsvatten från tvättning samt annat avloppsvatten som kan jämföras med dessa, förutom urin och gödsel samt strö från en gödselstad, behandlas på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) och i enlighet med villkoren i ett eventuellt miljötillstånd.

5 §
Dimensioneringen av konstruktioner för häststall och lösdriftsstall för hästar

Konstruktioner och anordningar för djurstall ska planeras så att de håller de på-frestningar och belastningar som hållande av hästar medför.

Gångarnas golvytor ska vara jämna och till sin yta sådana att hästarna inte halkar, snavar eller skadar sina hovar. Golv- eller bottenbjälklagkonstruktioner ska göras så att avloppsvatten eller andra vätskor inte okontrollerat rinner ut eller sugs upp i marken.

I djurstallet ska det med tanke på brandsäkerheten vara högst 30 meter till närmaste utgång. I häststall med över tio hästar ska det finnas minst två alternativa dörrar genom vilka hästarna kan ledas ut. En sådan här utgångsdörr ska ha en dörröppning som är minst 1,5 meter bred och minst 2,2, meter hög. Dimensioneringskraven för hur breda gångarna i ett stall ska vara finns i tabell 3 i bilaga 1.

Inomhushöjden i ett nytt djurstall ska vara minst 2,7 meter. Rumshöjden i ett ombyggt djurstall ska i regel vara minst 2,5 meter, dock så att rumshöjden inte får vara mindre än 2,2 meter på något av de områden där hästarna vistas. Fönster och ljusöppningsarealen ska utgöra minst 3 procent av djurstallets areal. Fönster som är inom räckhåll för hästarna ska placeras eller skyddas tillräckligt väl så att hästarna inte kommer åt att röra vid fönstren eller att försöka ta sig ut genom dem.

6 §
Krav på boxar och spiltor samt lösdriftsstall för hästar

I stall ska hästar hållas i enhästboxar eller gruppboxar. Dimensioneringskraven för enhästboxar anges i tabell 1 i bilaga 1 och för gruppboxar och lösdriftsstall i tabell 2.

Byggnads- eller beläggningsmaterialet i boxar och djurstall får inte medföra hälsorisker för hästarna. Om boxkonstruktionerna inte räcker ända upp till taket, ska avståndet mellan konstruktionen och taket vara mindre än 150 millimeter eller större än 450 millimeter. Springan mellan boxens nedre kant och golvet får vara högst 30 millimeter bred. De lodräta och vågräta gallren i boxen ska dimensioneras så att hästarna inte kan fastna i dem med huvudet eller hovarna.

Golvytan i boxar, spiltor eller lösdriftsstall ska vara jämn och halksäker, såsom en borstad betongyta eller ett timmergolv.

Boxarnas dörröppningar ska vara minst 1,1 meter breda och minst 2,2 meter höga.

I nybyggen ska gången mellan två boxrader vara minst 2,5 meter bred och gången mellan en boxrad och väggen minst 2,0 meter bred. I ett ombyggt djurstall och i nya ponnystall får gången vara minst 2,0 meter bred om gången är kortare än 12 meter. Om hästarna från boxen kan sticka ut huvudet i gången eller boxarnas dörrar öppnas mot gången, ska gången vara minst 2,5 meter bred.

7 §
Konstruktioner för utfodringen av hästar

Utfodringskärl och andra utfordringsanordningar samt vattenbehållare ska utformas och placeras så att hästarna inte skadar sig och lätt kan äta och dricka på ett naturligt sätt. Den övre kanten på utfodringskärlet och vattenbehållaren ska finnas på en lämplig höjd med tanke på hästarna i djurstallet.

Då foderhäckar eller fodergrindar används i lösdriftsstall och gruppboxar ska deras öppningar vara sådana att hästarna kan äta utan svårigheter. Då lodräta galler används som fodergrind, ska vartannat mellanrum stängas så att hästarna inte kommer åt att sticka in huvudet i öppningar precis bredvid varandra.

Utfodringsspiltor ska placeras avskilt från liggområdet i ett lösdriftsstall. De ska vara täckta och deras golv och bakre del ska vara halksäkra samt bestå av ett fast och tätt underlag så att gödsel och nertrampat foder som samlats i spiltorna kan avlägsnas lättare och säkert.

8 §
Ventileringen och rumstemperaturen i byggnaderna

I värmeisolerade och mekaniskt ventilerade djurstall ska luftkvaliteten uppfylla följande kvalitetskrav på mekanisk ventilation:

1) ventilationen per häst ska beräknas enligt värdena i tabell 4 i bilaga 1,

2) ventilationen ska planeras så att luftens strömningshastighet inte överstiger 0,25 meter per sekund på platsen där hästarna hålls,

3) skadliga gaser och föroreningar får inne i djurstallet inte annat än tillfälligt överstiga följande gränsvärden: koldioxid 3 500 ppm, ammoniak 10 ppm, kolmonoxid 5 ppm och organiskt damm 10 milligram per kubikmeter, och

4) inomhustemperaturen i ett värmeisolerat djurstall ska på vintern vara minst plus två celsiusgrader.

Det ska gå att reglera ventilationen och temperaturen i ett lösdriftsstall i händelse av hård köld. Om ventilationen är eldriven, ska det ordnas ett reservsystem för elproduktionen.

9 §
Sjukplatser

I lösdriftsstall ska det för sjuka hästar re-serveras utrymme för vård- eller sjukboxar i ett värmeisolerat djurstall. En vårdbox ska byggas i byggnaden där lösdriftsstallet finns eller hänvisas till någon annan byggnad i närheten av lösdriftsstallet. Vårdboxens minimiareal ska motsvara hästens storlek i enlighet med tabell 1.

I djurstall med mer än fem hästar ska det för medicinering och särskild vård av hästar reserveras en plats för vård, antingen en vårdbox eller en tvångsspilta, där hästen kan bindas fast så att den tryggt kan undersökas och vårdas. Det ska finnas minst en vårdplats för varje påbörjat antal av femtio hästar.

En hästbox eller en tvättplats avsedd för hästar kan också användas som vårdplats eller sjukplats, om det i denna box eller tvättplats finns öglor där hästen kan bindas och anordningar som hindrar hästen att röra sig, vilka är nödvändiga då en sjuk häst vårdas.

En vårdplats eller plats för sjuka hästar ska märkas ut i planritningen.

10 §
Ridhusets konstruktion

Ridbanan i ridhuset ska ha en fri bredd på minst 20 meter och en längd på minst 30 meter. Den fria rumshöjden inne i ridhuset ska vara minst 4,5 meter.

Grundkonstruktionen för ridbanan i ridhuset ska planeras så att ridbanan vid användning kan vara ströbelagd och konstruktionsskikten i underlaget ska planeras enligt egenskaperna och bärkraften hos alven. Ytskiktet ska vara jämnt och det ska bestå av ett material som binder fukt och är lämpligt med tanke på ridhusets bruksändamål.

Sargkonstruktionen som finns runt ridbanan i ridhuset ska dimensioneras i enlighet med belastningen och påfrestningen den utsätts för. I sargkonstruktionen kan stommen hos byggnadens yttervägg utnyttjas. Sargväggens övre kant ska luta lite utåt med tanke på ryttarnas säkerhet.

Fönstren och ljusöppningsarealen i ridhuset ska utgöra minst 3 procent av ridhusets golvareal, eller om halvtransparenta skivor används minst 6 procent av golvarealen.

Fönster i ridhuset inom räckhåll för hästarna ska skyddas så att hästarna inte kommer åt att röra vid dem. Styrkan på den artificiella belysningen på ridhusets ridbana ska vara minst 150 lux på två meters höjd från golvet.

11 §
Ridhusets gångvägar och läktare

Ingångs- och utgångsområden, inklusive väntutrymmen, som är avsedda för hästtrafik ska planeras så att dessa områden inte används av publiken eller andra personer. Ingångs- och utgångsområdets dörr ska dimensioneras i enlighet med måtten på de servicefordon som används. Dörrens bredd ska ändå vara minst 3,5 meter och dess höjd minst 3,6 meter. Området utanför dörren ska också vara täckt med strö samt bestå av ett fast och halksäkert underlag lämpligt för hästar.

Om det i byggnaden finns plats för publik, ska det för publiken ordnas en trygg och ändamålsenlig läktare.

I enlighet med läktarens storlek ska det redas ut hur stora utgångarna behöver vara samt om det behöver ordnas ett eventuellt skyddsrum.

12 §
Utebanor, travträningsområden, paddocker och uteboxar samt beten

Utebanor, travträningsområden, paddocker samt beten ska placeras och byggas så att det inte uppstår risk för att grundvatten förorenas.

Utebanans grundkonstruktion ska täckdikas och torrläggas om marken kräver det. Ytvatten från utebanan ska ledas till omkringliggande diken. Det bärande byggnadsplanet ska dimensioneras med tanke på jordmånens egenskaper och bruksändamålet. Ytskiktet ska bestå av ett material som är lämpligt med tanke på ändamålet utebanan ska användas till. Stängslet runt utebanan ska vara planerat i enlighet med bruksändamålet.

Travträningsområdet eller området där det finns en övningsbana ska vara utdikat och där ska finnas ett sådant bärande konstruktionsplan som bevarar sin bärkraft oberoende av årstid.

Paddocken ska utformas och grundas så att vatten avlägsnas i tillräcklig mängd efter regn. Paddocken ska dimensioneras utgående från hästarnas storlek och behov. Gångvägen som leder från djurstallet till utomhusområdet och är avsedd för hästar ska bestå av ett fast underlag och vara halksäker.

Avståndet mellan stolparna i stängslet runt paddocken ska i regel vara jämnt. Stängselkonstruktionen ska vara tillräckligt hållbar och vara dimensionerad enligt storleken på hästarna i inhägnaden. Stängslet ska vara sådant att hästarna lätt upptäcker det. Tagg- eller järntråd får inte användas för att bygga stängsel.

Om det i paddocken ordnats ett permanent utfodringsområde, ska det för varje fullvuxen häst reserveras ett minst 0,6 meter brett område på utfodringsplatsen. Dessutom ska det fram-för eller runt utfodringsplatsen för varje fullvuxen häst reserveras ett minst tre kvadratmeter stort område med ett fast, tätt och halksäkert underlag.

Mellan två paddocker ska det finnas ett säkerhetsområde på minst två meter.

Arealen för en oisolerad utebox ska vara minst densamma som minimiarealen för en innebox. Stängslet runt en paddock i samband med uteboxen ska till sin hållbarhet och höjd vara dimensionerat enligt storleken på hästarna i boxen.

Uteboxens golv ska vara fast och tätt. Med fast och tät botten avses i detta fall till exempel sand sammanpackade i lager eller jordbetong eller en yta med lämpliga grundskiktkonstruktioner vilken till sin täthet motsvara asfalt.

13 §
Lagring av gödsel, strö och foder

I anslutning till häststall och lösdriftsstall för hästar ska lämplig lagring av gödsel ordnas. Om dimensionering och byggande av gödselstäder stadgas i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Utanför gödselstaden ska det finnas en torr och hårdbottnad körramp och en lastplattform. Regnvatten ska förhindras rinna ner i gödselstaden.

För ombyggda stall med under tio hästar och för stall som inte kan utnyttja hästgödseln i växtföljden, kan användning av en tät och regnskyddad container som dimensionerats för tömningsintervaller på minst två veckor och högst två månader godkännas, om miljöskyddsmyndigheterna tillåter det. Lagringskapaciteten för en sådan flyttbar container ska vara minst minst två kubikmeter.

Lösdriftsstallens ströbäddsgolv kan beaktas som gödselstad. Vid dimensioneringen av gödselstaden ska dock den gödsel som avlägsnas från ströbäddsgolv och samlas ihop från paddocker under den tid det är förbjudet att sprida ut gödsel beaktas.

Den täckta lagerplatsen med minst tre väggar avsedd för foder och strö ska rymma minst den mängd foder och strö som behövs för stallet under en månads tid.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader inom hästnäringen i fråga om understött byggande (764/2009).

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 1 juni 2015 eller därefter. De bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska tillämpas på stöd som har beviljats innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 8 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Planerare
Kjell Brännäs

Bilaga 1

Tabell 1. Dimensioneringskrav för enhästboxar. Arealen på en enhästbox ska vara minst följande:

Hästens mankhöjd, [m]Stoets mankhöjd i en fölningsbox, [m] Boxens golvareal [m²] Längden på den kortaste skiljeväggen i boxen²) [m] Fölningsboxens golvareal¹) [m²] Längden på den kortaste skilje-väggen i fölningsboxen²) [m]
< 1,07 4,0 1,60 4,5 1,9
1,08—1,30 5,0 1,90 6,5 2,3
1,31—1,40 6,0 2,10 7,5 2,5
1,41—1,48 7,0 2,20 8,5 2,6
1,49—1,60 8,0 2,35 10,0 2,8
1,61—1,70 9,0 2,50 11,0 3,0
> 1,71 10,0 3,00 13,0 3,2

¹ Stoet och fölet kan hållas tillsammans i denna box. Boxens minimihöjd ska vara hästens mankhöjd multiplicerad med 1,5, men dock minst 2,20 m.

² i måtten är en tolerans på ± 5 cm tillåten med tanke på tjockleken på skiljeväggen i boxen.

Tabell 2. Dimensioneringskrav på gruppboxar och lösdriftsstall:

Utfodrings- och liggområde i samma utrymme [% av enhästboxens yta] Lösdriftsstall där utfodrings-platsen är avskiljd, t.ex. utfodringsspiltor används [% av enhästboxens yta]
Fullvuxna hästar 100 % 80 %
Unghästar 12—24 mån. 75 % 60 %
Unghästar < 12 mån. 50 % 40 %

Tabell 3. Anvisningar för bredden på stallets gångar och dörrar:

Gångens bredd (m) Dörrarnas bredd (m)
Häststall³) 2,5—3,5 1,1—1,2
Ponnystall³) 2,0—2,5 0,9—1,1
Boxar bara på ena sidan av gången³) 2,0—3,0

³) Om hästarna från boxarna kan sticka ut huvudena i gången, ska det senare värdet i anvisningarna väljas.

Tabell 4. Ventilationsvolymer vid planeringen av ventilationen för hästar av olika vikt:

Vikt [kg] minimiventilation [m3/h]CO2 ≤ 3500 ppm maximiventilation [m3/h]
< 400 40 230—320
400—500 45 250—340
> 500 50 270—380

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.