554/2015

Helsingfors den 30 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) bilagan och

fogas till förordningen ny 5 a § och till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 a §
Tidpunkt för beräkning av antalet djurenheter i ekologisk produktion

Om jordbrukaren har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur enligt statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015), börjar beräkningsperioden i en stödform enligt den förordningen, med avvikelse från 5 §, vid den tidpunkt då ansökan om den inledande kontrollen i enlighet med kontrollsystemet för ekologisk produktion för djurarten i fråga har getts in. Beräkningsperioden kan dock börja tidigast den 1 januari under stödåret.

6 §
Ikraftträdande

Med avvikelse från 2 mom. ska i fråga om sådana förbindelser om ekologisk produktion som avses i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion och som gäller produktion av husdjur dessutom iakttas bestämmelserna i 5 a § om när beräkningsperioden börjar.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2015. Förordningen tillämpas dock på stöd till jordbruket från och med stödåret 2015.

En förutsättning för att de koefficienter som gäller tackor, baggar, hongetter, bockar och minst ett år gamla finska hästar ska kunna tillämpas i enlighet med bilagan är att något annat inte följer av Europeiska kommissionens beslut om nordligt stöd.

Helsingfors den 30 april 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga

KOEFFICIENTTABELL

Koefficienter per djurgrupp och tillämpningen av dem (x) Stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) Stöd enligt lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014)
Djurgrupper Koefficient 10 §Stödinomhusdjursskötsel 10 e §Från produktionen fri-kopplat stöd för svin- och fjäerfähus-hållning 5 §Urs-prungs-raser 6 §Kompen-sationsbi-drag 7 §Ersättning för djurens välbefinnande    8 § Ersättning för ekologisk produktion
Nötkreatur
tjurar, stutar, moderkor, dikor, mjölkkor, andra nötkreatur över 2 år 1,0 x x x x x x
tjurar, stu-tar, andra nötkreatur 6 månader–2 år 0,60 x x x x x x
dikor 8 månader-4 år 0,60 x x x x x
andra nötkreatur, minst 1 år men högst 2 år 0,60 x
tjurar, stu-tar, andra nötkreatur under 6 månader 0,40 x x x x
Svin
suggor 0,50 x x x x
andra svin,avvanda grisar0–3 må-nader2/3 av ål-dersgrup-pen 0,30 x x x x
galtar 0,30 x x x x
Får
tackor 0,20 x x x x x x
baggar 0,20 x x x x x
lamm över3 månader 0,06 x x x x
Getter
hongetter 0,20 x x x x x x
bockar 0,20 x x x x x
killingar över3 månader 0,06 x x x x
Fjäderfä
andra fjäderfän (kalkon) 0,03 x x x x
andra fjäderfän(gäss, ankor,änder, fasaner) 0,03 x x x
broilrar 0,007 x x x x
värphöns 0,014 x x x x
moderdjur avfjäderfä 0,03 x x x
moderdjur avfjäderfä(broiler) 0,02 x x x
moderdjur avfjäderfä(kalkon) 0,05 x x x
Hästar
hästar, över 6 månader 1,00 x x
ponnyer, över6 månader 1,00 x x
avelsston(hästar ochponnyer) 1,00 x
finsk häst,minst 1 år 1,00 x
finsk häst 1,00 x
andra hästar,ponnyer1–3 år 0,60 x

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.