552/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2015

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (44/2015) 2 § 19 punkten, 4 § 3 mom., 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., 10 § 1 mom., 12 § 1 mom. och bilaga 1 som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


19) direktförsäljning av mjölk en producents försäljning eller överföring av mjölk direkt till konsumenten samt en producents försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter.

4 §
Bestämmande av stöd för växtproduktion

Nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga odlare betalas inte om åkerarealen inte utgör en sådan ersättningsberättigande areal som är en förutsättning för kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

7 §
Allmänt hektarstöd

Allmänt hektarstöd betalas inte för åkerarealer som uppgetts som trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, skyddszonsvall, skyddsremsa, skyddszon eller som naturbete och naturäng och inte heller för växthusarealer.


8 §
Stöd till unga odlare

Stöd till unga odlare betalas inte för åkerarealer som uppgetts som trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, skyddszonsvall, skyddsremsa, skyddszon eller som naturbete och naturäng och inte heller för växthusarealer.

10 §
Produktionsstöd för mjölk

För sådan av sökanden producerad mjölk som denne år 2015 köpt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller för direktförsäljning av mjölk som sökanden producerat kan stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödområde 1.1.—28.2. cent/liter 1.3.—31.12. cent/liter
C1 9,2 7,7
C2 9,9 8,4
C2 norr och skärgården 10,9 9,4
C3—P1 13,9 12,4
C3—P2 15,6 14,1
C3—P3, P4 18,2 16,7
C4—P4 22,9 21,4
C4—P5 32,1 30,6

12 §
Villkor för beviljande av stöd för tackor och hongetter

För beviljande av stöd för tackor krävs att tackorna utgör minst 2,0 stödberättigande djurenheter.Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2015.

En förutsättning för att stöd ska beviljas i enlighet med begränsningarna i bilaga 1 är att något annat inte följer av Europeiska kommissionens beslut om stöd.

En förutsättning för att stöd ska betalas är att Europeiska kommissionen har godkänt ändringen av det beslut om stöd som gäller nordligt stöd. Detta begränsar dock inte förskottsbetalning av stöd.

Helsingfors den 30 april 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIANTAL, MAXIMIAREAL OCH MAXI-MIBELOPP ENLIGT KOMMISSIONENS BESLUT K(2009)3067

djurenhet (de)/hektar (ha)/ton (t) stödbelopp (miljoner euro) genomsnittligt max-imalt stöd per enhet
Mjölk 1 776 765 t¹) 193,7 10,9 c/kg
Idisslare 181 000 de 97,7
Nötkreatur 546 euro/de
Tackor och hongetter 584 euro/de
Hästar 252 euro/de
Svin och fjäderfä²) 37,0 266 euro/de
Trädgårdsodling 25,4
Växthusproduktion 202,9 ha 11,3 euro/m²
Lagring av trädgårdsprodukter 18,5 euro/m³
Växtproduktion 58,3
Allmänt hektarstöd 881 825 ha 37 euro/ha
Stöd för vissa växter³) 62 475 ha 145 euro/ha
Stöd till unga odlare 36 euro/ha
Stöd för lagring av skogsbär skogs-svamp 0,10—0,42 euro/kg

¹) Stödberättigande maximiproduktion enligt kalenderår.

²) Från produktionen frikopplat stöd, referenskvantitet högst 139 200 de.

³) Stöd som i stödområde C1, C2 och C2 norra betalas för odlingsarealen för andra sädesslag än korn, havre och blandsäd samt för odling av raps, andra oljeväxter, proteingrödor, spånadsväxter, sockerbeta, stärkelsepotatis och äpplen samt som i stödområde C1—C4 betalas för odling av frilandsgrönsaker.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.