543/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) 1 §, 3 § 1 mom., 13 och 13 a §, 13 b § 2 mom., 13 c § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § a-punkten och 16 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 §, 3 § 1 mom., 13 och 13 a §, 13 b § 2 mom., 13 c § 1 mom., 14 § 1 mom. och 15 § a-punkten i förordning 234/2009 samt 16 § 1 mom. i förordning 16/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om typgodkännande och enskilt godkännande av i fordonslagen (1090/2002) avsedda fordon, trafiktraktorer, motorredskap och terrängfordon i kategori M, N, O, L, C och T och av system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dem samt om registrerings-, kopplings- och ändringsbesiktning av fordon och om påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande, enskilt godkännande och besiktning.

3 §
Ansökan om EG-typgodkännande

1. Till den ansökan om typgodkännande för ett fordon som tillverkaren ska lämna till typgodkännandemyndigheten ska det fogas teknisk information med de uppgifter som krävs enligt bilaga III till ramdirektivet för bilar och släpvagnar, bilaga II till direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon eller bilaga I till direktivet om typgodkännande av traktorer och typgodkännandeintyg i fråga om varje tillämpligt särdirektiv eller E-reglemente. Dessutom ska i särdirektiven avsedda systemgodkännanden och godkännanden för separata tekniska enheter ställas till typgodkännandemyndighetens förfogande fram till dess att godkännande har beviljats eller vägrats.


13 §
Intyg över nationellt typgodkännande av små serier

För ett nationellt typgodkännande av små serier av fordon som omfattas av tillämpningsområdet för typgodkännandedirektiven ger typgodkännandemyndigheten den som ansöker om typgodkännande ett sådant typgodkännandeintyg som beskrivs i det tillämpliga direktivet.

13 a §
Kvantitativa begränsningar som tillämpas vid typgodkännande av små serier

Högst följande antal fordon av en och samma typ, som tas i bruk första gången och har beviljats typgodkännande av små serier får registreras årligen:

a) 75 fordon i kategori M1,

b) 250 fordon i kategori M2 och M3,

c) 500 fordon i kategori N1,

d) 250 fordon i kategori N2 och N3,

e) 500 fordon i kategori O1 och O2,

f) 250 fordon i kategori O3 och O4,

g) 25 fordon i kategori L,

h) 150 fordon i kategori T.

13 b §
Erkännande av nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i en annan medlemsstat

2. Efter att typgodkännandemyndigheten har fått en anmälan av godkännandemyndigheten i en annan EES-stat om ett sådant nationellt typgodkännande av små serier av fordon i kategori L eller T som denna stat har beviljat, ska typgodkännandemyndigheten inom tre månader meddela om typgodkännandets giltighet erkänns i Finland.


13 c §
Lämnande av uppgifter om nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i Finland

1. Typgodkännandemyndigheten ska på begäran av tillverkaren sända en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive bilagor, till godkännandemyndigheterna i de andra EES-stater som tillverkaren har angett i syfte att få erkännande av andra EES-stater för ett nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i Finland för ett fordon i kategori M, N, O eller T.


14 §
Intyg över överensstämmelse

1. I intyget över överensstämmelse ska fordonstillverkaren lämna de uppgifter om fordonet som krävs enligt bilaga IX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar, enligt bilaga IV, del A till direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon eller enligt bilaga III till direktivet om typgodkännande av traktorer. För att förfalskningar ska förebyggas ska intyget över överensstämmelse skyddas genom färggrafik eller förses med en vattenstämpel med tillverkarens varumärke.


15 §
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse

I det avtal som ingås om tillsyn över produktionens överensstämmelse enligt 46 § i fordonslagen ska avtalas om

a) de förfaranden för tillsyn som avses i 45 § 3 mom. i fordonslagen och som innefattar åtminstone de förfaranden som anges i bilaga X till ramdirektivet för bilar och släpvagnar, i bilaga VI till direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, i bilaga IV till direktivet om typgodkännande av traktorer eller i bilaga 2 till Genèveöverenskommelsen,


16 §
Fordonstyp

1. Fordon i kategorierna M, N, O och C samt trafiktraktorer indelas enligt nationellt typgodkännande som hörande till samma typ med iakttagande av vad som föreskrivs i typgodkännandedirektiven.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer (1100/2010).

Helsingfors den 23 april 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.