541/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 6, 10, 15, 18, 19 och 21 §, sådana de lyder, 6 och 19 § i förordning 1217/2011, 10 § i förordning 196/2014, 15 och 18 § i förordning 334/2013 samt 21 § i förordningarna 1217/2011 och 196/2014, som följer:

6 §
Den periodiska besiktningens innehåll

1. Vid den periodiska besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. Dessutom kontrolleras de tekniska uppgifterna om fordonet och andra tillämpliga uppgifter. Den periodiska besiktningen innehåller en teknisk kontroll av fordonet samt en kontroll av avgasutsläpp från bilar, lätta fyrhjulingar och fyrhjulingar.

2. Vid den tekniska kontrollen kontrolleras att

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som anges i de bestämmelser som gäller fordon och utrustning,

b) fordonet är säkert i trafiken, och att

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen ska i fråga om fordonet kontrolleras åtminstone de komponenter som nämns i punkterna 2 och 4 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU om anpassning till den tekniska utvecklingen av nämnda direktiv. Vid besiktningen kontrolleras med avvikelse från vad som föreskrivs i nämnda direktiv också de komponenter som markerats med (X) i tabellen i punkt 4. Vid kontrollen ska användas åtminstone de metoder som anges i bilaga II till nämnda direktiv, om inte något annat föreskrivs nedan.

10 §
Avbrytande av periodisk besiktning

1. Bestämmelser om avbrytande av periodisk besiktning finns i 52 och 55 § i fordonslagen. Dessutom ska en periodisk besiktning avbrytas om de tekniska uppgifterna om fordonet i fordonstrafikregistret inte är korrekta. I detta fall ska det bestämmas att fordonet ska föras till ändringsbesiktning inom en månad. Utan att besiktningen avbryts får dock vid den periodiska besiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna vilket sannolikt har uppstått vid registreringen samt sådana uppgifter i fråga om vilka en ändring inte förutsätter ändringsbesiktning.

2. Den periodiska besiktningen ska också avbrytas om den på grund av att förbindelsen till fordonstrafikregistret inte är tillgänglig eller på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra orsaker som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller meddela körförbud för fordonet.

3. Om besiktningen av ett fordon avbryts på grund av sådana av fordonsinnehavaren oberoende orsaker som avses i 1 eller 2 mom. får fordonet användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 3 och 4 § föreskrivna besiktningstiden.

4. En avbruten periodisk besiktning eller efterkontroll får slutföras senast inom en månad från den periodiska besiktningen.

15 §
Intyg över periodisk besiktning

1. Över periodisk besiktning utfärdas ett besiktningsintyg som ska medföras i fordonet under körning. Intyg över besiktning ges till den som fört fordonet till besiktning.

2. I besiktningsintyget antecknas fordonets tillverkningsnummer, registreringstecken och nationalitetsbeteckning, vägmätarens ställning vid tidpunkten för besiktningen, om den är känd, fordonskategori, om den är känd, samt resultatet av besiktningen, plats och datum för besiktningen, tidpunkt för nästa periodiska besiktning, namnet på besiktningsstället och namnteckning eller annan identifikation av besiktningsförrättaren. I besiktningsintyget ska dessutom antecknas de komponenter, indelade enligt huvudobjekt, som avses i 6 § 3 mom. samt eventuella fel och brister som upptäckts hos komponenterna och en bedömning av dem. I fråga om godkänd besiktning antecknas i intyget dessutom den tid inom vilken mindre fel och brister ska vara avhjälpta. I besiktningsintyget antecknas huruvida fordonet har godkänts eller underkänts i besiktningen, huruvida körförbud har meddelats eller besiktningen har avbrutits. Den som utför besiktningen ska förvara ett dubblettexemplar av besiktningsintyget.

3. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton eller den som fört ett sådant fordon till besiktning ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Trafiksäkerhetsverket eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.

18 §
Kontrollbesiktning

1. Utöver vad som bestäms om kontrollbesiktning i 75 och 85 § fordonslagen tillämpas på kontrollbesiktning bestämmelserna om periodisk besiktning i 6–15 § i denna förordning. På kontrollbesiktning tillämpas dock inte 52 och 55 § fordonslagen, vilka nämns i 10 §. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen. Den som har gjort föreläggandet om kontrollbesiktning ska göra en anteckning om detta i besiktnings- eller registreringsintyget eller föra in en uppgift om föreläggandet i fordonstrafikregistret. I fråga om kontrollbesiktning ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet samt fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen.

2. Fordonet ska underkännas vid kontrollbesiktningen om det inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras.

3. Kontrollbesiktningen ersätter inte den periodiska besiktningen. Om periodisk besiktning av ett fordon som ska kontrollbesiktigas kan utföras enligt 3 eller 4 §, ersätter godkännande av fordonet vid den periodiska besiktningen kontrollbesiktningen.

19 §
Teknisk vägkontroll

1. En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en

a) okulärbesiktning av fordonets skick när fordonet står stilla,

b) kontroll av handlingar som utvisar fordonets tekniska skick och utförda besiktningar samt överensstämmelse med övriga bestämmelser,

c) kontroll av fordonets tekniska skick.

2. På den kontroll som avses i 1 mom. c-punkten tillämpas vad som bestäms i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, sådant direktivet lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/47/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av nämnda direktiv, samt i bilagorna I och II till direktivet. Om föraren lägger fram ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen och en nyligen uppgjord rapport om en teknisk vägkontroll, ska fordonskontrollanten beakta dessa. Fordonskontrollanten kan dessutom beakta andra intyg över fordonets skick som föraren lägger fram. Om ett intyg eller en sådan rapport visar att någon komponent som ska kontrolleras har kontrollerats under de tre senaste månaderna, kontrolleras inte komponenten i fråga på nytt utan grundad anledning.

3. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. i fordonslagen har förelagt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet ska vara avhjälpt, ska bristen och tiden inom vilken den ska vara avhjälpt antecknas i besiktnings- eller registreringsintyget eller i fordonstrafikregistret.

21 §
Körförbud för fordon som är obesiktigade eller inte är i skick

1. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman som i enlighet med 84 § i fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, sin utrustning eller sitt skick eller som inte har besiktigats, används i trafik och har meddelat fordonet körförbud ska göra en anteckning om körförbudet i besiktnings- eller registreringsintyget eller i fordonstrafikregistret. Ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet ska sändas till det besiktningsställe som ägaren eller innehavaren har uppgett. Besiktningsstället ska utan dröjsmål anteckna körförbudet i fordonstrafikregistret eller anmäla det till Trafiksäkerhetsverket. Efter godkänd besiktning ska registreringsintyget och registreringsskyltarna återsändas till fordonets ägare eller innehavare, om det inte föreligger andra orsaker enligt 84 § i fordonslagen till att registreringsintyget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas. Uppgifterna om att körförbudet upphävts ska utan dröjsmål införas i fordonstrafikregistret eller meddelas till Trafiksäkerhetsverket.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats på det sätt som avses i 1 mom., kan en polis-, tull- eller gränsbevakningsman utfärda ett intyg i vilket utfärdas ett tillstånd att framföra fordonet för förvaring eller för reparation till närmaste ställe där det kan repareras på ändamålsenligt sätt och därefter till ny besiktning vid en särskilt reserverad tidpunkt. I intyget ska nämnas vart och hur fordonet får föras, samt hur länge intyget är i kraft.

3. Om registreringsintyg eller registreringsskyltar som en myndighet har tagit hand om på det sätt som avses i 1 mom. inte avhämtas hos besiktningsstället inom tre månader efter omhändertagandet, ska registreringsintygen och registreringsskyltarna förstöras.


Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

I fråga om fordon som avses i 10 § 2 mom. 2 och 4 punkten och 17 § 2 mom. 3 och 4 punkten i fordonslagen utfärdas till och med den 31 december 2016, utöver det besiktningsintyg som avses i 15 § 1 mom. i denna förordning, del I till registreringsintyget som intyg över godkännande av fordonet vid periodisk besiktning.

Helsingfors den 23 april 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.