540/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 26 och 29 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) 26 och 29 §, sådana de lyder, 26 § i förordning 336/2013 och 29 § i förordning 1271/2014, som följer:

26 §
Utförande av ändringsbesiktning

1. Vid ändringsbesiktning iakttas bestämmelserna om registreringsbesiktning i 3 kap. i tillämpliga delar. Om ett fordons motor har bytts ut eller ändrats, ska dessutom sådan kontroll av avgasutsläpp som avses i 8 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik utföras.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid ändringsbesiktningen kontrol-leras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den ändringsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

3. Efter att ha godkänt ändringen ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in ändringen i registeruppgifterna samt fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen. Uppgifter om ett fordons utrustning för privat förarutbildning behöver dock inte föras in i fordonstrafikregistret.

29 §
Utförande av kopplingsbesiktning

1. Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Vid kopplingsbesiktning av släpanordning behöver dock inte dragfordonet visas upp. Dessutom ska vid kopplingsbesiktning

a) kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras,

b) kontrolleras huruvida kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer,

c) den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen bestämmas.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid kopplingsbesiktningen kontrol-leras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den kopplingsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

3. I fråga om kopplingsbesiktning ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret i uppgifterna om såväl dragbilen som släpvagnen anteckna de uppgifter gällande kopplingsbesiktning som avses i 15 § 3 mom. i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret. Vid kopplingsbesiktning av en släpanordning krävs dock inte att uppgifterna om kopplingsbesiktningen antecknas i uppgifterna om dragfordonet.


Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

Helsingfors den 23 april 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.