539/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på lands-bygden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014) 12 § och

ändras 2 § 8 punkten, rubriken för 2 kap., 8—10, 13, 15 och 25 §, rubriken för 10 kap., samt

fogas till 2 § nya 9—11 punkter, till förordningen en ny 9 a §, en nykapitelrubrik före 10 §, till förordningen nya 10 a—10 d §, till 17 § ett nytt 3 mom. samt till förordningen en ny 35 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


8) kort leveranskedja en leveranskedja där det inte finns flera än en mellanhand mellan producenten och konsumenten,

9) företagsgrupp minst tre företag, där den som är ansvarig för genomförandet av ett utbildnings- eller utvecklingsprojekt ansöker om stöd på basis av ett avtal,

10) gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

11) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

2 kap.

Allmänna förutsättningar för stöd för utvecklingsprojekt och samarbetsprojekt

8 §
Förutsättningar för stödjande av allmännyttiga utvecklingsprojekt samt verksamhet som inte omfattas av stödet

För allmännyttiga utvecklingsprojekt kan stöd beviljas, om stödet inte utgör ett statligt stöd. En förutsättning är dessutom att den programenliga verksamheten är sådan att den nytta som verksamheten ger inte begränsas regionalt eller där de som drar nytta av verksamheten inte begränsas till en eller ett fåtal på förhand givna grupper.

Om slutresultatet av ett allmännyttigt utvecklingsprojekt är sådant att det uppstår en upphovsrätt till det eller det uppfyller förutsättningarna för patent eller skydd för annan immateriell rättighet, krävs det för att stöd ska beviljas att den immateriella rättigheten inte skyddas och att upphovsrätten eller annan immateriell rättighet inte överförs från stödmottagaren för att komma endast eller huvudsakligen ett eller flera företag till godo.

Det huvudsakliga målet för det allmännyttiga utvecklingsprojektet får inte vara att hos företag eliminera sådana vanliga kostnader som hänför sig till utveckling av företaget eller till produktutveckling eller att med hjälp av stödet utveckla en nyttighet eller tjänst som direkt eller genom små tilläggsåtgärder utan ersättning eller till ett pris som är lägre än gängse ersättning kan utnyttjas av företag eller vissa företagsgrupper.

Stöd beviljas inte för verksamhet som hänför sig till skötseln av offentligrättsliga samfunds lagstadgade och obligatoriska grundläggande uppgifter. För verksamhet som ett offentligrättsligt samfund bedriver enligt prövning och vars grunder anges i lag kan stöd beviljas endast av särskilt grundad anledning.

9 §
Naturaprestationer

Som privat finansiering kan godtas endast sådant arbete som utförts utan vederlag till förmån för projektet och som behövs för genomförandet av projektet. En förutsättning är dessutom att den som utför arbetet har fyllt 15 år.

Värdet på arbete som utförs utan vederlag anses vara 15 euro i timmen per person som utför arbete. Om det vid arbete som utförs utan vederlag används traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin, ska till värdet på arbetet ytterligare räknas 30 euro per drifttimme som värde på användningen av arbetsmaskinen.

Av den privata finansieringen kan högst 100 procent utgöras av arbete som utförs utan vederlag.

9 a §
Förutsättningar för stödjande av samarbetsprojekt

För samarbetsprojekt kan stöd beviljas om det är fråga om ett sådant utvecklingsprojekt som främjar näringsverksamhet och som har till syfte att genom genuint samarbete utveckla eller främja

1) nya produkter, metoder eller tekniker inom jord- och skogsbruket, livsmedelssektorn eller i andra processer som utnyttjar förnybar biomassa,

2) pilotstudier avseende nya produkter, förfaranden, metoder och tekniker,

3) en producentgrupp inom en särskild produktionsgren inom jordbruket,

4) horisontellt eller vertikalt samarbete mellan aktörer inom leveranskedjor för livsmedel eller biomassa, lokala marknader, korta leveranskedjor eller marknadsföring av dem,

5) energibesparing eller innovativa metoder eller förfaranden för anpassning till klimatförändringen och för förbättrande av tillståndet i miljön,

6) bildande av och verksamhet i ett nytt kluster eller ett kluster som inleder verksamhet,

7) produktion av välfärds- och hälsovårdstjänster i anslutning till jordbruk,

8) mikroföretags gemensamma användning av arbetsprocesser, resurser eller lokaler, turisttjänster eller marknadsföring av dem, eller

9) kortvarig bedömning och testning av verksamhetsplaner för små landsbygdsföretag eller utveckling av landsbygdsföretag baserad på ny teknik och nytt kunnande.

2 a kap.

Stödbelopp

10 §
Beloppet av stöd för utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas, om beloppet av stöd enligt ansökan är minst 5 000 euro.

För ett allmännyttigt utvecklingsprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

10 a §
Beloppet av stöd som beviljas för utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

Stöd för utbildning som inte gäller någon viss bransch eller grupp av aktörer kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning som gäller små eller medelstora företag som är verksamma inom primärproduktion eller inom bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter beviljas i enlighet med artikel 21 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning som gäller skogsbruket beviljas i enlighet med artikel 38 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning som gäller andra mikroföretag eller småföretag än de som nämns i 2 och 3 mom. beviljas i enlighet med artikel 47 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om en utbildning riktar sig till en begränsad grupp företag som inte är jord- och skogsbruksföretag, kan stöd beviljas för en företagsgrupp så att stödet riktas som stöd av mindre betydelse till de deltagande företagen. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för informationsförmedlingsprojekt kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För investeringar som hänför sig till demonstrationsåtgärder inom informationsförmedlingsprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 60 procent av de godtagbara kostnaderna eller, om den som ansöker om stödet är ett offentligrättsligt samfund, 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Offentligrättsliga samfund kan beviljas stöd endast om andelen annan offentlig finansiering utgör minst 40 procent av den offentliga finansieringen.

10 b §
Beloppet av stöd som beviljas för samarbetsprojekt

För ett projekt som genomförs av en innovationsgrupp för landsbygden kan stöd beviljas i enlighet med artikel 31 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För ett samarbetsprojekt i vilket inte ingår statligt stöd kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För ett samarbetsprojekt vars nyttohavare är små företag och vars resultat får stor spridning kan stöd beviljas i enlighet med artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen till ett belopp som

1) tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 80 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt vars syfte är att ge företagen en betydande kunskaps- och kompetensökning för utvecklande av den egna verksamheten, nya eller förbättrade produkter eller processer eller tjänster samt för byggande av prototyper eller för pilotstudier som stöder detta,

2) tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 60 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt vars syfte är att utveckla nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster samt pilotstudier, samt utveckla testning och demonstration före marknadsföring av dem.

För ett projekt enligt 9 a § 6 punkten kan stöd beviljas till ett belopp av högst 100 000 euro under tre år.

För en företagsgrupp till vilken högst tio företag hör kan stöd beviljas så att stödet riktas till de deltagande företagen som stöd av mindre betydelse. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

10 c §
Beloppet av stöd som beviljas allmännyttiga investeringar

Stöd för allmännyttiga investeringar kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 75 procent av de godtagbara kostnaderna eller, om den som ansöker om stödet är ett offentligrättsligt samfund, till ett belopp som motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Offentligrättsliga samfund kan beviljas stöd endast om andelen annan offentlig finansiering utgör minst 30 procent av den offentliga finansieringen.

Stöd för allmännyttiga investeringar som gäller vattentjänster kan beviljas till ett be-lopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för allmännyttiga investeringar som gäller kommunikationsförbindelser kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Fastän en allmännyttig investering skulle genomföras som en del av någon annan åtgärd, ändras dock inte nivån på stödet för investeringen.

10 d §
Beloppet av stöd som beviljas riksomfattande, interregionala och lokala projekt

För genomförande av riksomfattande projekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering är 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Stöd beviljas inte för riksomfattande projekt, om stödet skulle betraktas som statligt stöd.

För lokala eller internationella projekt som finansieras ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering uppgår till högst 180 000 euro. I lokala aktionsgruppers internationella projekt kan Finlands andel av stödbeloppet tillsammans med annan offentlig finansiering uppgå till högst 180 000 euro per aktionsgrupp.

För interregionala projekt som finansieras ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering uppgår till högst 180 000 euro.

Om stöd beviljas ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot kan stödnivån vara lägre än den som anges i detta kapitel.

13 §
Utbildning som stöds

Stöd kan beviljas för utbildning enligt artikel 14 i landsbygdsförordningen och för utbildning som inte gäller någon viss bransch eller grupp av aktörer.

Stöd kan beviljas ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp för utbildning som anordnas i syfte att på landsbygden utveckla invånarnas kunnande och öka de färdigheter som behövs för verksamheten och samarbetet.

Utbildningen ska huvudsakligen ske som flerformsutbildning för grupper. Högst hälften av utbildningen kan ordnas som besök på gårdar, fastigheter, företag eller andra motsvarande utrymmen.

15 §
Stöd för informationsförmedling

Informationsförmedling kan stödjas om det är fråga om en demonstrationsåtgärd enligt artikel 14 i landsbygdsförordningen eller någon annan sådan verksamhet som omfattar förmedling av information om nya produktions-, marknadsförings- eller servicemetoder eller andra metoder som väsentligt förbättrar affärsverksamheten eller förmedling av kunskap om energi, miljö och landsbygd till företag eller invånare i området, samfund eller sammanslutningar eller andra aktörer. Stöd beviljas inte för informationsförmedling om stödet ska betraktas som statligt stöd eller om det huvudsakliga syftet är att gynna en enda fysisk person eller privaträttslig sammanslutning som idkar näringsverksamhet eller att endast i liten utsträckning gynna flera sådana.

17 §
Förutsättningarna för stödjande av allmännyttiga investeringar

Om det projekt som stöds inbegriper byggnadsinvesteringar, är en förutsättning för beviljande av stöd dessutom att stödtagaren ser till att objektet är försäkrat på behörigt sätt tills hela stödet har betalats ut.

25 §
Procentuell ersättning

Som procentuella indirekta kostnader för ett projekt kan godkännas 24 procent av projektets godtagbara lönekostnader. I projekt där resekostnaderna är synnerligen höga på grund av projektets innehåll kan som indirekta kostnader som ska ersättas procentuellt godkännas 15 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektet.

I indirekta kostnader som ersätts procentuellt ingår kontorskostnader, resekostnader för projektpersonalen, deltagaravgifter för projektpersonalen i utbildning och seminarier, kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen, kostnader för de lokaler, maskiner och anordningar som används av projektpersonalen, kostnader för servering samt kostnader för projektets styrgrupp. När det gäller i 1 mom. avsedda projekt där resekostnaderna är synnerligen höga ingår projektpersonalens resekostnader dock inte i de indirekta kostnader som ersätts procentuellt.

Ersättningen av andra kostnader än de som anges i 2 mom. grundar sig på faktiskt föranledda och utbetalda stödberättigande kostnader.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om projektet och projektpersonalen gäller även aktionsgruppen och verksamhetspenningen.

10 kap.

Ansökan om och betalning av stöd

35 a §
Val av projekt som stöds

Projektstöd enligt denna förordning får sökas fortlöpande. Val av projekt som ska finansieras sker minst tre gånger per år.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015. Förordningens 35 a § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2016.

Helsingfors den 23 april 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Sirpa Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.