532/2015

Helsingfors den 24 april 2015

Inrikesministeriets förordning om passfotografier

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen (671/2006), sådant det lyder i lag 966/2014:

1 §
Passfotografi

Till en ansökan om pass ska det fogas ett högst sex månader gammalt svartvitt fotografi eller färgfotografi av sökandens ansikte.

2 §
Fotografiets storlek samt ansiktets proportioner och placering

Fotografiets höjd ska vara 47 millimeter och bredd 36 millimeter. Huvudet ska vara placerat i mitten av bilden så att ansiktets mittlinje avviker från bildens mittlinje med högst 1,5 millimeter. Avståndet mellan hjässan och hakspetsen ska vara minst 32 och högst 36 millimeter. Avståndet från hjässan till bildens övre kant ska vara minst 4 och högst 6 millimeter. Avståndet från hakspetsen till bildens nedre kant ska vara minst 7 och högst 9 millimeter.

Om bilden sänds elektroniskt till polisen via tillståndsförvaltningens bildserver ska bilden vara 500 pixlar bred och 653 pixlar hög. Ansiktets mittlinje får avvika från bildens mittlinje med högst 21 pixlar. Avståndet mellan hjässan och hakspetsen ska vara minst 445 och högst 500 pixlar. Avståndet från hjässan till bildens övre kant ska vara minst 56 och högst 84 pixlar. Avståndet från hakspetsen till bildens nedre kant ska vara minst 96 och högst 124 pixlar.

Hår och skägg ska inte beaktas vid beräkning av de proportioner som avses i 1 och 2 mom.

3 §
Hållning

Huvudet ska hållas rakt. Ansiktet och blicken ska vara riktade rakt mot kameran.

Fotografiet ska tas rakt framifrån så att axlarna är i linje med ansiktet vinkelrätt i förhållande till kameran.

4 §
Ansiktsuttryck

Ansiktsuttrycket ska vara neutralt.

Den avbildades ögon ska vara öppna och han eller hon får inte kisa med ögonen.

Munnen ska vara stängd. Ett litet barn får vid behov ha munnen en aning öppen.

5 §
Hår och accessoarer

Håret får inte täcka ansiktet. Ögonen ska kunna urskiljas tydligt.

Glasögonbågar får inte på bilden täcka ögonen på något sätt, och de får inte vara så tjocka att de blir svårare att urskilja ansiktsdragen. Glasögonbågarna får inte kasta skuggor över ansiktet. Inga ljusreflexer får synas i linser eller glasögonbågar.

Huvudduk eller annan huvudbonad får användas endast om religiösa skäl eller gängse folksed kräver det. Huvudbonaden får dock inte täcka ansiktet alltför mycket, och den får inte kasta skuggor över ansiktet.

6 §
Bakgrund

Bakgrunden ska vara enfärgad och jämn. Bakgrundsfärgen ska vara neutral och ljus.

Ansiktet, håret, kläderna och accessoarerna ska kunna urskiljas tydligt mot bakgrunden.

Andra människor eller föremål får inte synas på bilden. Ett litet barn får stödjas, men ingen del av den som ger stödet får synas på bilden.

7 §
Belysning

Belysningen ska vara jämn och ha en naturlig färg. Inga skuggor och inga ljusfläckar får synas i ansiktet eller i bakgrunden.

Belysningen får inte ge röda ögon.

Bilden får inte vara över- eller underexponerad.

8 §
Fotografiets tekniska egenskaper

Hela ansiktet ska vara avbildat skarpt och tydligt.

Bilden får inte manipuleras så att ens smärre detaljer i den avbildades utseende ändras eller så att bildmanipulationen kan ge anledning till sådant tvivel beträffande bildens äkthet som försvårar användningen av handlingen.

På bilden får det inte finnas sådana optiska eller andra förvrängningar av ansiktets faktiska proportioner som försvårar visuell eller maskinell identifiering av den avbildade.

Det får inte finnas färgfel på bilden.

9 §
Krav på fotografier som överlämnas och sänds

Fotografiet ska vara utskrivet på högklassigt fotopapper och vara rent. Fotografiet får inte ha skråmor, fläckar eller skrynklor.

Om bilden sänds till polisen via tillståndsförvaltningens bildserver, får det på bilden inte förekomma komprimeringsstörningar. Bilden ska vara sparad i JPEG-format. Bildfilens största tillåtna storlek är 250 kilobyte.

10 §
Undantag från föreskrivna krav på fotografier

Avvikelse från krav som anges i 3—5 § får göras, om det behövs av hälsoskäl eller medi-cinska skäl som gäller den avbildade.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om passfotografier (708/2006).

Helsingfors den 24 april 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Rydman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.