522/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 2 § 2 mom., 3 § 3 punkten och det inledande stycket i 4 §, av dem 2 § 2 mom. och 3 § 3 punkten sådana de lyder i lag 683/2014,

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 683/2014, nya 4 och 5 punkter, till 5 a §, sådan den lyder i lag 683/2014, ett nytt 2 mom., till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 793/2012, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 488/2014, ett nytt 4 mom. och till 13 §, sådan den lyder i lag 683/2014, en ny 6 a-punkt som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Exportgaranti beviljas för den förlustrisk som kan uppstå i samband med export eller investeringar i utlandet eller sådana inhemska investeringar vars ändamål är att främja exporten. Exportgaranti kan också beviljas för den förlustrisk som kan uppstå i samband med refinansiering av en kredit som beviljats för export eller en inhemsk investering.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) exportgaranti sådana avtal eller förbindelser för vilka staten ansvarar och vilka ingås eller ges i form av direkt försäkring, återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen eller annan ansvarsförbindelse och som gäller

a) export,

b) investeringar i utlandet,

c) inhemska investeringar vars ändamål är att främja exporten, eller

d) ordnande av refinansiering (refinansieringsgaranti) för en kredit som beviljats för export eller en inhemsk investering,

4) kreditinstitut ett i kreditinstitutslagen (610/2014) avsett finskt kreditinstitut eller ett kreditinstitut som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är godtagbart med avseende på sina kreditrisker eller ett annat utländskt kreditinstitut som med avseende på sina kreditrisker kan jämställas med dessa,

5) finansiellt institut ett i kreditinstitutslagen avsett finskt finansiellt institut eller ett finansiellt institut som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är godtagbart med avseende på sina kreditrisker eller ett annat utländskt finansiellt institut som med avseende på sina kreditrisker kan jämställas med dessa.

4 §
Risker som täcks vid export

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta förluster som uppstår i samband med export eller ordnande av finansiering för export och som beror på att


5 a §
Risker som ska täckas vid inhemska investeringar

Exportgaranti kan beviljas för ersättande av en sådan förlust i anslutning till inhemska investeringar enligt 3 § 3 punkten underpunkt c som uppstår till följd av refinansiering av finansiering i form av främmande kapital och som beror på att en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent.

7 §
Omständigheter som beaktas vid beviljandet av exportgaranti

 När ett kreditinstitut eller finansiellt institut beviljas refinansieringsgaranti enligt 3 § 3 punkten underpunkt d för refinansiering av en kredit, kan ersättningsskyldighet angående samma kredit uppkomma enbart på basis av antingen refinansieringsgarantin eller en exportgaranti enligt 3 § 3 punkten underpunkt a.


10 §
Ansvarsgränser

Om exportgaranti beviljats i form av refinansieringsgaranti på det sätt som föreskrivs i 3 § 3 punkten underpunkt d, beaktas i beräkningen av ansvarsbeloppet beloppet av refinansieringsgarantin eller exportgarantin enligt 3 § 3 mom. underpunkt a, enligt det större beloppet av dessa.

13 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de principer som ska följas i exportgarantiverksamheten och som gäller


6 a) förbindelser som ges för refinansieringsgarantier enligt 3 § 3 punkten underpunkt d och villkoren för förbindelserna,Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 318/2014
EkUB 29/2014
RSv 293/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.