512/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) 13 kap. 3 § och

fogas till 13 kap. nya 4—8 § som följer:

13 kap.

Specialbestämmelser om häktade

3 §
Tillämpning av häktningslagen

Vid verkställighet av häktning ska i fråga om sådana häktade som hålls i förvar hos polisen tillämpas häktningslagens

1) 1 kap. 2 § 3 mom. om när häktning upphör,

2) 1 kap. 3 § om syftet med häktning,

3) 2 kap. 1 § om placeringen av den häktade,

4) 3 kap. 6 a § om kortvarig förflyttning av häktade,

5) 3 kap. 8 § 2 mom. om närvaro vid domstol eller andra myndigheter,

6) 8 kap. 1, 2, 2 a, 5 och 7 § om brevväxling och telefonsamtal,

7) 9 kap. 2—7, 10 och 14 § om besök och kontakter utom fängelset,

8) 11 kap. 7 § 3 mom. om kontroll av drogfrihet.

4 §
Beslutanderätt för chefen för förvaringslokalen

Chefen för förvaringslokalen eller den anhållningsberättigade tjänsteman som förordnats till chefens ställföreträdare beslutar om

1) kortvarig förflyttning av en häktad efter att ha hört undersökningsledaren,

2) huruvida en häktad ska tillåtas bli hörd hos en annan myndighet än en domstol,

3) läsning av brev, andra postförsändelser eller meddelanden med stöd av 8 kap. 2 § 1 mom. i häktningslagen, utredning av avsändaren med stöd av 8 kap. 2 § 2 mom. i den lagen, kopiering med stöd av 8 kap. 2 § 3 mom. i samma lag och om att underrätta den häktade om sådan läsning som avses i 8 kap. 2 a § 1 mom. i häktningslagen, sådant kvarhållande av försändelser eller meddelanden som avses i 8 kap. 5 § i den lagen samt sådan avlyssning och inspelning av telefonsamtal som avses i 8 kap. 7 § i samma lag,

4) i 9 kap. i häktningslagen avsett oövervakat besök, besök av ombud, besök av barn, besök häktade emellan, kontakter via videolänk och återkallande av tillstånd till besök eller kontakter,

5) permission.

Om den kontroll av en häktads drogfrihet som avses ovan i 3 § 8 punkten beslutar chefen för förvaringslokalen eller den anhållningsberättigade tjänsteman som förordnats till chefens ställföreträdare eller, om saken inte tål uppskov, en polisman.

I fråga om beslutanderätten för chefen för förvaringslokalen iakttas i övrigt vad som föreskrivs i denna lag.

5 §
Beslutanderätt för polisen och väktare

En polisman eller en väktare beslutar om sådant avbrytande av besök som avses i 9 kap. 6 § i häktningslagen.

I fråga om beslutanderätten för polisen och väktare iakttas i övrigt vad som föreskrivs i denna lag.

6 §
Ändringssökande

En häktad får begära omprövning av eller anföra besvär över ett sådant beslut som fattats med stöd av 3 eller 4 §, om inte sökande av ändring är förbjudet med stöd av 2 mom.

En häktad får inte begära omprövning av eller anföra besvär över en polisinrättnings beslut som gäller

1) placering enligt 2 kap. 1 § i häktningslagen,

2) kortvarig förflyttning enligt 3 kap. 6 a § i häktningslagen,

3) närvaro vid domstol eller andra myndigheter enligt 3 kap. 8 § 2 mom. i häktningslagen,

4) läsning och kopiering av brev, andra postförsändelser eller meddelanden enligt 8 kap. 2 § i häktningslagen,

5) avlyssning och inspelning av telefonsamtal enligt 8 kap. 7 § i häktningslagen,

6) tillstånd till sådana besök eller kontakter som avses i 9 kap. 2, 3, 5 eller 10 § och sådan permission som avses i 9 kap. 14 § 2 mom. i häktningslagen.

7 §
Förfarande vid ändringssökande

På sökande av ändring tillämpas i övrigt bestämmelserna i 17 kap. i denna lag.

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om förfarandet enligt detta kapitel vid förflyttning av häktade, granskning, läsning, kopiering och kvarhållande av brev, avlyssning och inspelning av telefonsamtal, permission, besöksförbud och innehållet i det samt ordnandet av övervakningen av besök får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 11 maj 2015.

På verkställighet av beslut som gäller bemötandet av en häktad tillämpas de bestämmelser som gällde när beslutet fattades.

På behandlingen av begäranden om omprövning och besvär som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 348/2014
FvUB 51/2014
RSv 334/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.