510/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till gränsbevakningslagen (578/2005) nya 24 a och 34 b § som följer:

24 a §
Övervakning av sanktioner och andra restriktioner inom Finlands havsområde

Gränsbevakningsväsendet övervakar med avseende på till Finland ankommande och från Finland avgående fartyg verkställandet av internationella förpliktelser som är bindande för Finland, av beslut som antagits med stöd av artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen, av förordningar som antagits med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, av förordningar som utfärdats med stöd av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) eller av frysningsbeslut som meddelats med stöd av lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013).

34 b §
Befogenheter vid övervakning av sanktioner och andra restriktioner

Gränsbevakningsväsendet har vid skötseln av uppgifter enligt 24 a § rätt att vägra ett utländskt fartyg tillträde till Finlands inre territorialvatten. På samma grunder får gränsbevakningsväsendet hindra ett utländskt fartyg som har avgått från finsk hamn att lämna Finlands territorialvatten och ett fartyg under finsk flagg att lämna Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014
FvUB 44/2014
RSv 280/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.