507/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 36 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 36 § 1 mom., sådant det lyder i lag 668/2013, som följer:

36 §
Allmänna villkor för beviljande av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kan vägras, om en utlänning anses äventyra allmän ordning eller säkerhet, folkhälsan eller Finlands internationella förbindelser, eller om personens inresa eller genomresa bör förhindras enligt en för Finland bindande folkrättslig förpliktelse eller ett av rådet med stöd av fördraget om Europeiska unionen antaget beslut. Äventyrande av internationella förbindelser hindrar dock inte att en utlänning beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband eller att en utlänning som i någon av unionens medlemsstater har beviljats EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta beviljas uppehållstillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014
FvUB 44/2014
RSv 280/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.