504/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) 2 a § 1 mom. och 4 §, sådana de lyder i lag 364/2002, samt

fogas till lagen en ny 2 b § som följer:

2 a §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av de förordningar som med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antagits om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med tredjeländer eller om restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som inte är stater utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.


2 b §

Utöver vad som föreskrivs i de i 2 a § 1 mom. avsedda förordningar som antagits med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt verkställs frysning av tillgångar som tillhör i förordningarnas bilagor nämnda fysiska eller juridiska personer av utmätningsmannen på utrikesministeriets ansökan med iakttagande av 8 kap. 5—10 och 12—15 § i utsökningsbalken (705/2007). För de kostnader som frysningen av tillgångarna och förvaringen och förvaltningen av de frysta tillgångarna orsakar svarar den som är föremål för beslutet.

En förordning om frysning av tillgångar eller upphävande av frysning verkställs oberoende av ändringssökande.

Rapporteringsskyldiga som avses i 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) ska trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ meddela utmätningsmannen sådana i 3 kap. 66 § i utsökningsbalken avsedda uppgifter som de har om fysiska eller juridiska personer som avses i 1 mom. i denna paragraf. Bestämmelser om skyldigheten för utomstående och myndigheter att lämna ut uppgifter till utmätningsmannen finns i 3 kap. 64—68 § i utsökningsbalken.

För skötseln av uppgifter som åläggs nationella behöriga myndigheter i de i 2 a § 1 mom. avsedda förordningar som antagits med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i rådets beslut om restriktiva åtgärder som antagits med stöd av artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen eller i resolutioner om sanktioner av Förenta nationernas säkerhetsråd ansvarar i Finland utrikesministeriet, om inte uppgifterna hör till någon annan myndighets behörighet.

4 §

Bestämmelser om straff för brott eller försök till brott mot en regleringsföreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av denna lag samt för brott eller försök till brott mot de förordningar som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och har antagits med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns i 46 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014
FvUB 44/2014
RSv 280/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.