501/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad  i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 3 mom., 5 §, 6 § 1 mom. 2 punkten och 3 och 4 mom. samt 7 och 9 §,

av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1306/2007, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1400/2010 och 1132/2013, 6 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1058/2006, 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 966/2012, 7 § sådan den lyder i lagarna 1168/2002, 1058/2006 och 1306/2007 samt 9 § sådan den lyder i lagarna 1400/2010 och 966/2012, och

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013, 1132/2013 och 1185/2014, nya 5 a- och 5 b-punkter som följer:

1 §

Denna lag tillämpas inte på elström som produceras på ett fartyg eller tåg, i en bil eller i något annat transportmedel för dess eget behov och inte heller på elström som produceras i en generator vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere eller i ett kraftverk som består av flera elproduktionsanläggningar (generatorer) och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere. På elström som överförs till ett elnät från ett sådant kraftverk tillämpas dock denna lag.

2 §

I denna lag avses med


5 a) elproducent den som producerar elström i andra fall än de som avses i 1 § 3 mom.,

5 b) småskalig producent en elproducent vars kraftverk producerar högst 800 000 kilowattimmar elström per kalenderår,


5 §

Skyldiga att betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för elström är

1) nätinnehavare,

2) elproducenter och småskaliga producenter,

3) de som har anskaffat eller själv producerat elström med punktskatt enligt skatteklass II, om elströmmen har använts för eller överlåtits till ett ändamål som förutsätts i skatteklass I,

4) de som inte är nätinnehavare men som i sin förvärvsverksamhet tar emot elström från en annan medlemsstat eller importerar elström från ett område utanför unionen, om elströmmen inte går via ett elnät i Finland.

6 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift för elström påförs enligt skattetabellen för varje skatteperiod för den mängd elström som


2) en elproducent eller småskalig producent producerar och för den mängd som en elproducent eller småskalig producent har anskaffat skattefritt och använder själv eller överlåter för skattepliktig förbrukning,


Elproducenter och småskaliga producenter ska lämna Tullen en separat skattedeklaration för varje kraftverk.

Med skatteperiod avses en kalendermånad. Skatteperioden för småskaliga producenter är ett kalenderår.

7 §

Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är elström som

1) överförs mellan elnät,

2) överlåts till ett elnät av en elproducent, en småskalig producent eller en sådan skattskyldig som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten,

3) överlåts till ett område utanför unionen eller levereras till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland,

4) levereras för att direkt användas inom den eldrivna spårbundna trafiken,

5) förbrukas vid produktion av el eller vid kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverks apparater för egen förbrukning,

6) en nätinnehavare eller elproducent överlåter till en annan elproducent,

7) har producerats av en småskalig producent och som inte överlåts till ett elnät.

9 §

En nätinnehavare, elproducent och småskalig producent ska göra en skriftlig anmälan till Tullen för registrering som skattskyldig. I anmälan ska den skattskyldiges namn, adress och kontaktuppgifter uppges. I fråga om kraftverk ska dessutom kraftverkets typ, nominella effekt, huvudsakliga bränslen och fastighetsbeteckning uppges. Anmälan ska göras separat för varje anläggning. Tullen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska anmälas för verkställandet av, tillsynen över och utvecklandet av beskattningen. Anmälan ska göras inom tre månader från det att verksamheten inleddes.

Registret förs av Tullen.

På en elnätsinnehavare, elproducent och småskalig producent och på en skattskattskyldig enligt 5 § 3 och 4 punkten tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

De aktörer som avses i 9 § 3 mom. och som bedriver verksamhet när lagen träder i kraft ska göra en anmälan enligt 9 § 1 mom. inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 349/2014
FiUB 44/2014
RSv 337/2014

Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.