492/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 11 och 27 § i företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen (634/1984) 11 § 2 mom. och 27 § 2 mom.,

sådana de lyder, 11 § 2 mom. i lag 1493/2001 och 27 § 2 mom. i lag 431/2013, som följer:

11 §
Förändringar som gäller näringsidkare

I samband med fusion av ett samfund eller en stiftelse eller delning av ett aktiebolag eller andelslag gäller beträffande företagsinteckningens bestånd och den förmånsrätt som inteckningen medför det som bestäms i lagen om samfundet eller stiftelsen i fråga.

27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Registermyndigheten kan avföra en företagsinteckning ur registret, om anteckningarna om den näringsidkare i vars egendom företagsinteckningen har fastställts avförs ur handelsregistret på det sätt som avses i 24 § i handelsregisterlagen (129/1979). En företagsinteckning som har fastställts i ett aktiebolags eller andelslags egendom kan avföras sedan tio år förflutit från det att bolaget eller andelslaget har avregistrerats på basis av 20 kap. 2 § i aktiebolagslagen eller 23 kap. 2 § i lagen om andelslag. En företagsinteckning som har fastställts i en stiftelses egendom kan avföras sedan tio år har förflutit från det att stiftelsen har avregistrerats ur stiftelseregistret på basis av 12 kap. 2 § i stiftelselagen (487/2015). Innan inteckningen av den orsak som avses i detta moment avförs ur registret ska registermyndigheten bereda kända inteckningshavare tillfälle att bli hörda.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014
LaUB 20/2014
RSv 276/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.