481/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 19 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 19 § 4 mom. som följer:

19 §
Återkrav av alterneringsersättning

Om en alterneringsledig har fått alterneringsersättning för samma tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas en förmån som avses i 11 kap. 14 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, får Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan återkräva det belopp som betalats utan grund för denna tid från den förmån som ska betalas retroaktivt. I fråga om återkrav gäller dessutom i tillämpliga delar 11 kap. 14 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.