469/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 23 § i sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 23 § 2 mom., sådant det lyder i lag 752/2014, som följer:

23 §
Ersättning för olycksfall

Ett ärende som gäller betalning av ersättning av statens medel med stöd av denna paragraf behandlas av Statskontoret. På behandlingen av olycksfallsärenden och sökande av ändring i beslut i ersättningsärenden tillämpas motsvarande bestämmelser i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.