467/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 2 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) 2 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 52/2006, som följer:

2 a §

Arbetshälsoinstitutet för ett register över arbetsrelaterade sjukdomar för forskning, utredningar och förebyggande samt diagnostisering och utvecklande av vården i fråga om yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade sjukdomar. I registret kan införas den insjuknade personens namn, personbeteckning och yrke samt uppgifter om arbetsgivare och arbetsplats, exponeringens art och längd, konstaterandet av sjukdomen, sjukdomens art, den olägenhet som sjukdomen orsakat, sjukledighet och försäkringsanstaltens beslut om godkännande som yrkessjukdom och ersättning samt dödsfall som föranletts av yrkessjukdom. Bestämmelser om rätten för Arbetshälsoinstitutet att få uppgifter för registret över arbetsrelaterade sjukdomar finns i 46 a § 3 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), i 262 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och i 23 § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.