456/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 6 och 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 § 1 mom. 5 punkten och 56 § 6 mom., sådana de lyder, 6 § 1 mom. 5 punkten i lag 1077/2008 och 56 § 6 mom. i lag 1258/2013, som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst är inte


5) produktionsstöd som har beviljats en filmproducent som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av statens eller Finlands filmstiftelses medel,


56 §

Rätten till utbildningsavdrag gäller inte samfund som avses i 20 och 21 §, universitet som avses i 21 a § eller yrkeshögskoleaktiebolag som avses i 21 b § i inkomstskattelagen och inte heller föreningar och stiftelser.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2015.

RP 365/2014
FiUB 47/2014
RSv 349/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.