454/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 21 april 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015):

1 §
Genomförande

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om sådana tekniska detaljer och omständigheter som förutsätts enligt EU-lagstiftningen eller som ska avgöras av medlemsländerna, och som avses i 1 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rådets förordning rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,

2) verkställighetsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll.

3 §
Aktörer som inte behöver anmäla sig till kontrollsystemet

De aktörer som endast bedriver detaljförsäljning och som saluför ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial direkt till slutkonsumenten eller slutanvändaren behöver inte anmäla sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion som avses i 18 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion. Förutsättningar för detta är att aktören

1) inte lagrar produkter som nämns ovan på någon annan plats än i samband med försäljningsstället,

2) inte producerar, framställer eller importerar produkter som nämns ovan från ett tredjeland,

3) inte har lagt ut verksamheten för att skötas av en tredje part.

4 §
Tomhållning av rastgårdar för fjäderfä

Rastgårdar för fjäderfä som avses i artikel 23.5 i verkställighetsförordningen ska hållas tomma minst två månader efter varje omgång av fjäderfä som fötts upp. Detta krav tillämpas dock inte på ett avgränsat område omedelbart utanför utgångshålen, om underlaget regelbundet byts ut eller rengörs.

5 §
Biodling

Biodling får i enlighet med artikel 13.2 i verkställighetsförordningen inte bedrivas på områden som är belägna mindre än tre kilometer från en sockerfabrik, en avstjälpningsplats, en avfallsförbränningsanläggning eller en väg där i genomsnitt över 6 000 fordon färdas per dygn.

6 §
Användning av hushållsavfall som gödsel

I ekologisk produktion får som gödsel användas sådant komposterat eller fermenterat hushållsavfall från ett slutet, övervakat insamlingssystem som avses i femte strecksatsen i bilaga I till verkställighetsförordningen. Som hushållsavfall betraktas också avfall från storkök eller catering.

7 §
Grunder för beräkning av djurenheter

De grunder för beräkning av djurenheter som används vid tillämpning av 27 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion anges i bilaga 1 till denna förordning.

8 §
Tillsynsmyndighetens kodnummer

De i 17 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion avsedda tillsynsmyndigheternas kodnummer enligt artikel 27.10 i rådets förordning anges i bilaga 2 till denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008).

Helsingfors den 21 april 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga 1

GRUNDER FÖR BERÄKNING AV DJURENHETER
Djurkategori eller djurart Ett djur eller en djurplats omvandlad till djurenheter  
Mjölkko Diko Kviga Avelstjur Nötkreatur, yngre än 8 mån. 1 0,5 0,5 0,5 0,14

Bilaga 2

TILLSYNSMYNDIGHETERNAS KODNUMMER
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-101 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
FI-EKO-102 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
FI-EKO-103 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta
FI-EKO-104 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
FI-EKO-105 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
FI-EKO-106 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
FI-EKO-107 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
FI-EKO-108 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
FI-EKO-109 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
FI-EKO-010 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
FI-EKO-011 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
FI-EKO-112 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
FI-EKO-113 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
FI-EKO-114 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland
FI-EKO-115 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
FI-EKO-201 Livsmedelssäkerhetsverket
FI-EKO-301 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.