446/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Statsrådets förordning om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens (209/2015):

1 §
Ansökan om befrielse från garantiskyldigheten

Ansökan om befrielse från garantiskyldigheten ska göras hos arbetarskyddsmyndigheten med en blankett som arbets- och näringsministeriet fastställt.

Till ansökan ska fogas

1) skriftligt samtycke av den som är berättigad till direkt tilläggspension till att befrielse beviljas,

2) avtal om direkt tilläggspensionsarrangemang eller redogörelse för det direkta tilläggspensionsarrangemangets villkor,

3) uppgift om beloppet av och redogörelse för beräkningsgrunderna för det pensionsåtagande som hänför sig till det direkta tilläggspensionsarrangemanget,

4) fastställt bokslut för de senaste tre räkenskapsperioderna,

5) sådant utdrag ur kreditupplysningsregistret enligt kreditupplysningslagen (527/2007) som innehåller upplysningar motsvarande ett handelsregisterutdrag, upplysningar om betalningsvana och betalningsstörningar samt upplysning om eventuell kreditvärdighetsklass,

6) intyg om betalda skatter, om sökanden är en fysisk person,

7) intyg om tecknande av lagstadgad pensionsförsäkring och betalning av pensionsförsäkringsavgifter.

De uppgifter och intyg som avses i 2 mom. 5—7 punkten får inte var mer än tre månader gamla.

2 §
Ovillkorliga hinder för befrielse då företagets ekonomiska ställning bedöms

Företagets ekonomiska ställning kan inte uppskattas skäligen trygga beloppet av de pensionsåtaganden som hänför sig till det direkta tilläggspensionsarrangemanget, om

1) företaget har försummat sina skyldigheter att betala skatter eller andra lagstadgade avgifter,

2) företaget har antecknats ha betalningsstörningar,

3) företaget inte har nämnvärd affärsverksamhet eller annan verksamhet som inbringar inkomster till företaget,

4) företagets soliditet enligt det senaste fastställda bokslutet understiger 30 procent, eller

5) företagets kreditvärdighetsklass eller något annat bedömningskriterium som beskriver kreditvärdighet visar att företagets ekonomiska ställning är förenad med mer än ringa risk för att företaget kan bli insolvent under den tid det är befriat från garantiskyldighet.

3 §
Prövningsbaserade hinder för befrielse då företagets ekonomiska ställning bedöms

Om inte arbetarskyddsmyndigheten i ett enskilt fall vid behandlingen av ansökan om befrielse av grundad anledning gör en annan bedömning, kan inte företagets ekonomiska ställning uppskattas skäligen trygga beloppet av de pensionsåtaganden som hänför sig till det direkta tilläggspensionsarrangemanget, om

1) företagets soliditet enligt det senaste fastställda bokslutet understiger 40 procent,

2) företagets verksamhet gått med förlust under de senaste tre räkenskapsperioderna eller gått med stor förlust under den senaste räkenskapsperioden,

3) företagets verksamhet är väsentligt beroende av en liten kundkrets eller enstaka beställningar, eller

4) företaget på basis av vad som framgår av bokslutet är förknippat med sådana avsevärda risker eller osäkerhetsfaktorer som, om de realiseras, äventyrar varaktigheten för de pensionsrättigheter som hänför sig till det direkta tilläggspensionsarrangemanget.

4 §
Upprepade ansökningar om befrielse

Om arbetarskyddsmyndigheten gör den bedömningen att arbetsgivaren kan komma att ansöka om befrielse från garantiskyldigheten upprepade gånger ända tills det direkta tilläggspensionsarrangemanget upphör, kan myndigheten kräva att företaget lägger fram en plan enligt vilken företaget successivt under en tidsperiod som är längre än en enskild befrielse övergår till att omfattas av garantiskyldigheten.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Helsingfors den 16 april 2015

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Äldre regeringssekreterare
Nico Steiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.