432/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom. och 12 § 2 mom. i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010):

1 §
Övervakningsplan

En luftfartygsoperatör ska utan dröjsmål till Trafiksäkerhetsverket för godkännande ge in en övervakningsplan som reviderats till följd av betydande förändringar. 

2 §
Luftfartygsoperatör som förorsakar låga utsläpp

Luftfartygsoperatörer som genomför färre än 243 flygningar under tre fyramånadersperioder i följd eller genomför flygningar med en sammanlagd årlig utsläppsmängd som är mindre än 25 000 ton koldioxid (luftfartygsoperatör som förorsakar låga utsläpp) får bedöma bränsleförbrukningen enligt vad som bestäms i artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, nedan kommissionens övervakningsförordning. Luftfartygsoperatörer som bedömer sin bränsleförbrukning i enlighet med vad som bestäms i kommissionens övervakningsförordning och som under rapporteringsåret överskrider de gränsvärden som ställts för de luftfartygsoperatörer som förorsakar låga utsläpp ska ge in en anmälan om överskridningen till Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket ska tillåta en sådan bedömning av bränsleförbrukningen som utförts i enlighet med kommissionens övervakningsförordning förutsatt att luftfartygsoperatören på ett sätt som tillfredsställer verket kan visa att de gränsvärden som ställts upp för luftfartygsoperatörer som förorsakar låga utsläpp inte har överskridits under de fem senaste rapporteringsperioderna och att gränsvärdet inte överskrids när den följande rapporteringsperioden inleds.

Trafiksäkerhetsverket anser att de utsläpp som orsakas av en luftfartygsoperatör som förorsakar låga utsläpp är kontrollerade om de bestämts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart.

 3 §
Kontrollör

En ansökan om godkännande som kontrollör ska göras skriftligen hos Trafiksäkerhetsverket på en blankett som har fastställts av verket. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer, hemort och kontaktuppgifter,

2) namn, födelsedatum och kontaktuppgifter för den som är verksam som ledande auditör och för den som utför en oberoende granskning av kontrollrapporten och

3) vilket behörighetsområde ansökan gäller.

Till ansökan ska fogas ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) jämte bilagor eller, om det är fråga om en kontrollör som har ackrediterats eller certifierats i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett ackrediteringsbeslut eller ett certifieringsbeslut från ackrediteringsenheten i staten i fråga, av vilket det framgår att sökanden uppfyller de krav som föreskrivs i 62 § i lagen om utsläppshandel (311/2011). 

Trafiksäkerhetsverket godkänner ansökan om sökanden uppfyller de krav som föreskrivs i 61 eller 62 § i lagen om utsläppshandel.  I sitt beslut om godkännande meddelar Trafiksäkerhetsverket namnen på den ledande auditören och den som utför en oberoende granskning.

 Trafiksäkerhetsverket godkänner kontrollören för viss tid.

Trafiksäkerhetsverket för en offentlig förteckning över de kontrollörer som godkänts i Finland.

Kontrollören ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla alla sådana ändringar som skett under den tid då beslutet om godkännande är giltigt och som avses i 63 § i lagen om utsläppshandel.  Ändringarna ska anmälas omedelbart efter det att kontrollören fått kännedom om dem, dock senast en månad från det att situationen förändrades.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov kräva att kontrollören lämnar ett nytt ackrediteringsbeslut eller certifieringsintyg till verket.

Trafiksäkerhetsverket kan ändra ett gällande beslut om godkännande utifrån kontrollörens ansökan om ändring eller utifrån ett nytt ackrediteringsbeslut eller certifieringsintyg som gäller kontrollören. 

 4 §
Kontrollörens utlåtande

Luftfartygsoperatören ska ge in ett kontrollörsutlåtande till Trafiksäkerhetsverket på en av verket fastställd blankett för övervakning av att lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) iakttas.  Verket kan kräva att kontrollören ger in andra uppgifter om kontrollprocessen än sådana som krävs enligt blanketten. Dessa tilläggsuppgifter kan ges in i enlighet med artikel 27.5 i kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.

 5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart samt förfarandet för godkännande av kontrollörer (63/2010).

Helsingfors den 10 april 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.