413/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) 21 § 1 och 3 mom., samt

fogas till 17 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 17 a § som följer:

17 §
Landskapsförbundens uppgifter

Landskapsförbunden kan också fullgöra andra uppgifter som medlemskommunerna anvisar dem.

17 a §
Sammansättning och val av organ i landskapsförbunden

Ledamöterna i det högsta beslutande organet för ett landskapsförbund ska vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i organet ska vid valet svara mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom landskapets område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen (714/1998). Varje medlemskommun ska ha minst en representant i organet i fråga.

Bestämmelser om sammansättningen i fråga om övriga organ vid ett landskapsförbund finns i 58 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015).

21 §
Landskapsförbundens gemensamma organ och hur det väljs

Fullmäktige i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet tillsätter ett gemensamt organ och väljer ledamöter till det, om så bestäms i samarbetsavtalet enligt 3 mom. I annat fall ska medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet tillsätta ett gemensamt organ och välja ledamöter till det samtidigt och enligt samma förfarande som de väljer sina representanter till landskapsförbundens fullmäktige. Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i det gemensamma organet ska vid valet av ledamöter svara mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått i medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.


I samarbetsavtalet för de landskap som hör till samarbetsområdet ska det avtalas om antalet ledamöter i det gemensamma organet och grunderna för rösträtten, organets andra än i lag föreskrivna uppgifter och andra ärenden som är nödvändiga för ordnandet av samarbetet. På godkännande av avtalet tillämpas i övrigt det som i 57 § 1 mom. i kommunallagen föreskrivs om grundavtal för samkommuner.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 268/2014
RvUB 55/2014
RSv 348/2014

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.