395/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen (39/1889) 2 kap. 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 697/1991, samt

ändras 2 c kap. 3 § och 6 kap. 13 § 1 mom., sådana de lyder, 2 c kap. 3 § i lag 780/2005 och 6 kap. 13 § 1 mom. i lag 515/2003, som följer:

2 c kap.

Om fängelse

3 §
Fängelsestraffets tidsenheter

När fängelsestraff döms ut är tidsenheterna år, månader och dagar. Straff som underskrider tre månader döms ut i dagar. Som ett år betraktas 365 dagar och som en månad 30 dagar.

6 kap.

Om bestämmande av straff

13 §
Avräkning av tiden för frihetsberövande

Om någon döms till ett fängelsestraff på viss tid för en gärning på grund av vilken gärningsmannen har varit berövad friheten oavbrutet i minst ett dygn, ska domstolen avräkna tiden för frihetsberövandet från straffet eller anse frihetsberövandet som fullt avtjänat straff. Tiden för frihetsberövandet räknas i dagar. De dagar när frihetsberövandena började och upphörde ska anges i domen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 45/2014
LaUB 17/2014
RSv 255/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.