380/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 14 § 1 mom. 5 punkten, 15 § 1 mom. 5 punkten och 17 a § 4 mom.,

av dem 15 § 1 mom. 5 punkten och 17 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 58/2011, som följer:

14 §
Undantag från fridlysningsstadgandena

I nationalparker och naturreservat är utan hinder av 13 § sådana åtgärder tillåtna som en ändamålsenlig skötsel och användning av naturskyddsområdet förutsätter och som inte äventyrar de syften för vilka området inrättades. I dessa områden är det tillåtet att


5) fiska i enlighet med de allmänna fiskerättigheterna i 7 § i lagen om fiske (379/2015),


15 §
Tillståndskrävande undantag från fridlysningsbestämmelserna

Om syftet med att området inrättades inte äventyras, och med tillstånd av den myndighet eller inrättning som svarar för förvaltningen av området är det i nationalparker och naturreservat tillåtet att


5) bedriva annat fiske än sådant som avses i 7 § i lagen om fiske,


17 a §
Fridlysningsbestämmelser som gäller övriga naturskyddsområden

I fråga om fiske inom övriga naturskyddsområden som är belägna på allmänt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon tillämpas vad som bestäms i 8 § 1 mom. i lagen om fiske. Genom förordning av statsrådet får det emellertid föreskrivas att fiske ska begränsas inom övriga naturskyddsområden som är belägna på allmänt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon, om fisket äventyrar det syfte som området inrättades för eller inverkar skadligt på annan användning av området. Begränsningarna kan vara regionala eller bundna till en viss tidsperiod.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 192/2014
JsUB 31/2014
RSv 353/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.