378/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 9 § 8 punkten., sådan den lyder i lag 1305/2007,

ändras 4 § 2 mom. samt 9 a § 5 och 6 mom., sådana de lyder, 4 § 2 mom. i lag 1399/2010 samt 9 a § 5 och 6 mom. i lag 1131/2013, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lagarna 1305/2007 och 256/2012, ett nytt 4 mom., till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1399/2010, 395/2013 och 1131/2013, en ny 20 a-punkt och till skattetabellen i bilagan, sådan den lyder i lag 1184/2014, nya produktgrupper 110—113 som följer:

1 §

På flytgas som är förpackad i en detaljhandelsförpackning om högst 1 000 gram tillämpas endast bestämmelserna om tillsyn över punktbeskattningen och flyttning av produkter.

2 §

I denna lag avses med


20 a) bioflytgas en produkt som motsvarar flytgas och som är tillverkad av biomassa,


4 §

Om lätt brännolja, biobrännolja, flytgas, bioflytgas eller tung brännolja används i kombinerad el- och värmeproduktion är koldioxidskatten hälften av det som anges i skattetabellen.


9 a §

Tullen fastställer för januari-juni och för juli-december det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den som ska återbetalas och tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. Som återbäringsbelopp fastställs medelvärdet per liter med två decimalers noggrannhet för skatterna på bränsle och produkter som ersätter den som under den aktuella perioden frisläppts för skattepliktig konsumtion. För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än 7 volymprocent biobrännolja ska sökanden dock lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om återbäringsbeloppet inte kan fastställas eller utredas i enlighet med 5 mom., är skatteåterbäringens belopp för

1) motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22 i skattetabellen i bilagan,

2) dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 49 i skattetabellen i bilagan,

3) lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64 i skattetabellen i bilagan,

4) flytgas, bioflytgas, blandning av flytgas och bioflytgas eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 113 i skattetabellen i bilagan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 350/2014
FiUB 45/2014
RSv 338/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
------------------------ ------------ --------------- --------------- --------------- -------------
Flytgas cent/kg 110 8,50 13,30 0,11 21,91
Bioflytgas cent/kg 111 8,50 13,30 0,11 21,91
Bioflytgas R cent/kg 112 8,50  6,65 0,11 15,26
Bioflytgas T cent/kg 113 8,50  0,00 0,11  8,61

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.