365/2015

Utfärdad i Helsingfors den 9 april  2015

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 55, 56, 58, 60 och 61 §,

av dem 12, 16 och 21 § sådana de lyder i förordning 232/2013, 17, 56 och 61 § sådana de lyder i förordning 721/2013, 22 och 24 § sådana de lyder i förordning 663/2013, 26 § sådan den lyder i förordning 157/2014 och 58 § sådan den lyder i förordning 718/2012, samt

fogas till förordningen en ny 24 a § som följer:

12 §
Enheter och ansvarsområden

Vid justitieförvaltningsavdelningen finns en domstolsenhet, en rättshjälps- och utsökningsenhet, en utbildningsenhet, en ekonomi- och personalförvaltningsenhet samt en enhet för internationell rättsvård.

Vid lagberedningsavdelningen finns en enhet för offentlig rätt, en enhet för privaträtt, en enhet för straff- och processrätt, en laggranskningsenhet samt en enhet för allmänna internationella ärenden och EU-frågor.

Vid kriminalpolitiska avdelningen finns en enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning samt en åklagar- och brottspåföljdsenhet.

Förvaltningsenheten omfattar ansvarsområdena förvaltningsfrågor, personalärenden och informationstjänster. Till enheten hör också stödet för ministeriets ledning som i sina uppgifter är underställd kanslichefen.

16 §
Avdelningarnas och de fristående enheternas uppgifter

Respektive avdelning har till uppgift att

1) behandla strategier, andra viktiga planer och lokalfrågor som gäller det egna verksamhetsområdet,

2) behandla budgeten, resultatmålen, bokslutet och resultatutvärderingen för avdelningen och de ämbetsverk som styrs av avdelningen,

3) bereda ministeriets och förvaltningsområdets verksamhetsberättelse för det egna verksamhetsområdets del,

4) bereda förvaltningsförfattningar som gäller de ämbetsverk som styrs av avdelningen,

5) sköta statsfördragsärenden, EU-frågor och det internationella samarbetet som gäller det egna verksamhetsområdet,

6) ge ministeriets utlåtanden om ärenden som hör till det egna verksamhetsområdet, om ärendet inte på grund av sin betydelse hör till ministern,

7) utarbeta förslag till svar på skriftliga spörsmål som ställs i riksdagen och gäller det egna verksamhetsområdet,

8) sköta utvecklandet av informationssäkerheten inom det egna verksamhetsområdet i samarbete med förvaltningsenheten och dataadministrationsenheten samt sörja för verksamhetsförutsättningarna för registerföringen inom sitt verksamhetsområde,

9) sköta kommunikationen inom det egna verksamhetsområdet i samarbete med ministeriets kommunikationsenhet,

10) bereda och avgöra avdelningens normala personal- och anställningsärenden enligt vad som särskilt beslutas.

De fristående enheterna sköter de uppgifter som avses i 1 mom. 1–9 punkten i ärenden som hör till deras egna verksamhetsområden. De fristående enheterna med undantag av enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter sörjer för samarbetet med statsrådets kansli inom sina egna verksamhetsområden.

17 §
Justitieförvaltningsavdelningens uppgifter

Justitieförvaltningsavdelningen har till uppgift att

1) sörja för verksamhetsförutsättningarna och den strategiska planeringen inom domstolsväsendet, utsökningsväsendet, den offentliga rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningsverksamheten, Konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden, samt att sörja för utvecklandet av verksamheten och personalen inom domstolsväsendet, den offentliga rättshjälpsverksamheten,den allmänna intressebevakningsverksamheten, Konkursombudsmannes byrå och konsumenttvistenämnden,

2) stödja verksamhetsområdets ämbetsverk vid skötseln av deras grundläggande uppgifter,

3) svara för tillgången på tjänster och den judiciella indelningen inom verksamhetsområdet,

4) följa konventioner och författningar som gäller det internationella rättssamarbetet samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter,

5) utveckla och samordna förvaltningsområdets deltagande i den civila krishanteringen.

Avdelningen ska dessutom

1) sköta sådana ärenden som gäller tjänstekollektivavtal och tjänsteregleringar vid domstolarna och andra ämbetsverk som hör till dess verksamhetsområde,

2) utreda datatekniska behov inom domstolsväsendet, den offentliga rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningsverksamheten, Konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt upphandla datatekniska tjänster,

3) sköta de ärenden som gäller den allmänna advokatföreningen och som hör till ministeriet,

4) sörja för utvecklandet av innehållet i förmyndarverksamheten,

5) behandla ärenden som gäller domarförslagsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden,

6) föredra domarutnämningar,

7) bereda lagstiftningen inom enhetens verksamhetsområde, vid behov i samarbete med lagberedningsavdelningen,

8) sörja för annan rättsvård, om ärendet inte ankommer på någon annan avdelning.

21 §
Uppgifter som hänför sig till kriminalpolitiska avdelningens förvaltningsområde

Kriminalpolitiska avdelningen sörjer för resultatstyrningen inom Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, Riksåklagarämbetet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och rådet för brottsförebyggande.

Avdelningen behandlar också de övriga ärenden som hör till ministeriet och gäller rådet för brottsförebyggande och Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt sköter ärenden som gäller tjänstekollektivavtal för åklagarväsendet.

22 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten har till uppgift att sörja för

1) utvecklingen av ministeriets förvaltning och organisation samt förvaltningsuppgifter som inte ankommer på någon annan avdelning eller enhet,

2) anhållan om benådning och ansökan om rätt att få ingå äktenskap samt tillsättande av utredningskommissioner för säkerhetsutredningar vid exceptionella händelser,

3) beredningen av ärenden som gäller delegationen för personskadeärenden, Barnombudsmannens byrå, Rättsregistercentralen, justitiekanslersämbetet, Olycksutredningscentralen, Jämställdhetsombudsmannens byrå, Dataombudsmannens byrå, datasekretessnämnden, Diskrimineringsombudsmannens byrå och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden och som justitieministeriet ska avgöra enligt de författningar som gäller förvaltningen av nämnda ämbetsverk,

4) de uppgifter som anges i 7 § i arkivlagen (831/1994), ministeriets interna kommunikation och ministeriets särskilda informationstjänster samt styrningen och utvecklandet av förvaltningsområdets interna kommunikation och andra informationstjänster,

5) Finlands författningssamling, ministeriernas föreskriftssamlingar och författningsdatabanken Finlex,

6) förvaltningsområdets gemensamma personaladministration och utvecklandet av personalrapporteringen,

7) utvecklandet av ministeriets personal och övrig personalförvaltning samt frågor med anknytning till tjänstekollektivavtal för ministeriet och för vissa ministeriet underställda ämbetsverk,

8) styrningen och utvecklandet av förvaltningsområdets upphandlingsverksamhet,

9) ministeriets särskilda upphandlingar,

10) upphandlingsärenden som gäller tjänsteresor,

11) styrningen och utvecklandet av och riktlinjerna för den administrativa informationssäkerheten och dataskyddet vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

24 §
Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter har till uppgift att

1) främja och följa utövandet av rätten att delta i val och rätten till inflytande samt de allmänna förutsättningarna för medborgarinflytande,

2) sköta de valmyndighetsuppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen (714/1998) och lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987), anordna statliga och kommunala val och folkomröstningar samt sörja för upprätthållandet av valdatasystemet och valberedskapen,

3) sköta de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt partilagen (10/1969),

4) främja och följa  tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och sköta de uppgifter som ankommer på ministeriet enligt språklagen (423/2003),

5) sköta uppgifter som hänför sig till planering, genomförande, och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter,

6) värna om samernas kulturella autonomi och sörja för samordningen av samefrågor,

7) främja jämlikheten och goda etniska relationer,

8) sköta de uppgifter som gäller tillsättande av en diskriminerings- och jämställdhetsnämnd enligt 20 § i diskrimineringslagen (1325/2014), en delegation för språkärenden enligt statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004), en delegation för etniska relationer enligt statsrådets förordning om delegationen om etniska relationer (298/2011) och en delegation för medborgarsamhällspolitik enligt statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007),

9) bereda lagstiftningen inom enhetens verksamhetsområde, vid behov tillsammans med lagberedningsavdelningen.

24 a §
Uppgifter som hänför sig till förvaltningsområdet för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter sörjer för resultatstyrningen inom barnombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå och jämställdhetsombudsmannens byrå.

25 §
Ekonomienhetens uppgifter

Ekonomienheten har till uppgift att sörja för

1) beredningen av förvaltningsområdets budget och uppföljningen av utfallet av budgeten, resultatstyrningsprocessen, beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen samt uppföljnings- och rapporteringsförfarandet,

2) styrningen och utvecklingen av ekonomirapporteringen som stöder ledningen och planeringen,

3) uppgifter i anslutning till allmän utveckling av ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi, om dessa inte ankommer på förvaltningsenheten,

4) bokföringsenhetens betalningsrörelse, bokföring och övriga redovisningsverksamhet samt för utvecklandet av dem,

5) utvecklandet av datasystemen som används inom ekonomiförvaltningen.

26 §
Dataadministrationsenhetens uppgifter

Dataadministrationsenheten har till uppgift att sörja för

1) beredningen av förvaltningsområdets dataadministrationsstrategi och andra strategiska riktlinjer som hör till enhetens uppgiftsområde,

2) medverkan i beredningen av statens gemensamma informationstekniska riktlinjer, rekommendationer och anvisningar samt för tillämpningen av dessa vid ministeriet och inom förvaltningsområdet,

3) förvaltningsområdets gemensamma dataadministrationsprojekt, den övergripande arkitekturen för databehandlingen och betydande upphandling av datateknik,

4) utredningen av ministeriets särskilda och förvaltningsområdets gemensamma datatekniska behov samt upphandlingen av tjänster,

5) styrningen och utvecklandet av den tekniska informationssäkerheten inom förvaltningsområdet och i särskilda frågor vid ministeriet.

30 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 45 § i reglementet för statsrådet (262/2003) ska kanslichefen

1) leda beredningen av budgetförslaget för förvaltningsområdet och följa upp utfallet,

2) leda och samordna EU-frågor och internationella ärenden som är gemensamma för ministeriet och behandla de viktigaste frågorna i anslutning till dessa,

3) leda utvecklingen av ministeriets kommunikationsverksamhet och svara för verksamhetsförutsättningarna för kommunikationen,

4) behandla viktiga frågor som gäller Europeiska kriminalpolitiska institutet, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna,

5) leda samordningen av forskningsverksamheten inom förvaltningsområdet.

Enheten för intern revision, dataadministrationsenheten och informationsenheten lyder under kanslichefen. Kanslichefen leder arbetet i stödet för ledningen.

55 §
Beslutanderätt för kriminalpolitiska avdelningens avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningens avdelningschef avgör ärenden som gäller

1) godkännande av verksamhetsplanen för rådet för brottsförebyggande, beviljande av understöd för brottsbekämpningsprojekt samt ärenden som hör till ministeriet och gäller inledande och genomförande av projekt rörande brottsförebyggande eller brottsbekämpning, om det inte är fråga om ett lagstiftningsprojekt eller ett ärende av sådan vikt att det ska föredras för ministern,

2) preciserande tjänstekollektivavtal för åklagarväsendet,

3) ärenden som gäller personalen vid Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och som ska avgöras av justitieministeriet, med iakttagande av bestämmelserna om avgörande av ärenden i 62-66 §,

4) beslut om understöd till stödorganisationer för brottsoffer,

5) klagomål inom enhetens verksamhetsområde.

56 §
Förvaltningsdirektörens beslutanderätt

Förvaltningsdirektören avgör ärenden som gäller

1) personalen vid Barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, Rättsregistercentralen, Jämställdhetsombudsmannens byrå, Dataombudsmannens byrå, Diskrimineringsombudsmannens byrå samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, med iakttagande av bestämmelserna om avgörande av ärenden i 62–66 §,

2) ministeriets särskilda upphandlingsförfaranden och ministeriets särskilda upphandlingar,

3) allmän förvaltning, om frågan är gemensam för flera avdelningar och av mindre betydelse,

4) utöver vad som föreskrivs i 49 § 7 punkten, anskaffning och underhåll av lokaler för ämbetsverken inom verksamhetsområdet i fråga, om den mervärdesskattefria årliga hyran för lokalen uppgår till högst 200 000 euro och ärendet inte på grund av sin betydelse ska avgöras av ministern,

5) anmälningar om anslutning till statens arrangemang för samordnad upphandling för förvaltningsområdets del.

58 §
Personalchefens beslutanderätt

Personalchefen avgör ärenden som gäller

1) gemensam utveckling av personalen samt arbetarskydd och arbetshälsa vid ministeriet,

2) företagshälsovården inom förvaltningsområdet och i särskilda frågor vid ministeriet,

3) andra personal- och anställningsärenden än de som avses i 16 § 10 punkten,

4) avtal om civiltjänstgöring,

5) personaladministrativa uppgifter som ministeriet har på grundval av sjukförsäkringslagen (1224/2004),

6) tjänstetid som berättigar till semester.

60 §
Ekonomidirektörens beslutanderätt

Ekonomidirektören avgör ärenden som gäller

1) uppgifter som ankommer på justitieministeriets och rättsväsendets bokföringsenhet,

2) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

3) ekonomiförvaltningen, om ärendet är gemensamt för förvaltningsområdet eller flera avdelningar och av ringa betydelse.

61 §
Dataadministrationsdirektörens beslutanderätt

Dataadministrationsdirektören avgör ärenden som gäller  förvaltningsområdets och i särskilda frågor ministeriets dataadministration, databehandling, datakommunikation, den tekniska informationssäkerheten och det allmänna utvecklandet av den elektroniska kommunikationen.

Dataadministrationsdirektören avgör också utöver vad som föreskrivs i 49 § 7 punkten ärenden som gäller anskaffning och underhåll av lokaler för ämbetsverken inom verksamhetsområdet i fråga, om den mervärdesskattefria årliga hyran för lokalen uppgår till högst 200 000 euro och ärendet inte på grund av sin betydelse ska avgöras av ministern.


Denna förordning träder i kraft den 14 april 2015.

  Helsingfors den 9 april  2015

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Kanslichef
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.