354/2015

Utfärdad i Helsingfors den 27 mars 2015

Miljöministeriets förordning om en förteckning över de områden som omfattas av nätverket Natura 2000

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådant det lyder i lag 1259/2014:

1 §
Särskilda bevarandeområden

De områden som är märkta med SAC i tabellen i den förteckning som finns som bilaga till denna förordning är sådana särskilda bevarandeområden som bildats i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Av förteckningen framgår de uppgifter som avses i 64 § 5 mom. i naturvårdslagen.

2 §
Särskilda skyddsområden

De områden som är märkta med SPA i den förteckning som finns som bilaga till denna förordning är sådana särskilda skyddsområden som klassificerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar.

3 §
Läge och gränser

Gränserna för de särskilda bevarandeområdena och de särskilda skyddsområdena framgår av de kartor som finns som bilaga till denna förordning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2015.

  Helsingfors den 27 mars 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Förteckning över områden som ingår i nätverket Natura 2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.