347/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 16 och 25 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) 16 § och 25 § 1 mom. som följer:

16 §
Giltighetstid för recept

Ett recept gäller två år från den dag receptet förskrivits eller förnyats. HCI-läkemedelsrecept, narkotikarecept och pro auctore -recept gäller dock endast ett år från den dag receptet förskrivits eller förnyats.

Bestämmelser om begränsning av giltighetstiden för recept finns i 10 § 4 mom.

25 §
Säkerställande av patientsäkerheten

Vid verksamhetsenheten ska det finnas ett system för uppföljning av recept samt för rapportering och hantering av avvikelser i medicineringen. Vid läkemedelsbehandling av en patient som lider av en långvarig sjukdom ska den plan iakttas som utarbetats för vården av patienten i enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och av vilken det framgår hur och enligt vilken tidtabell vården, inklusive läkemedelsbehandlingen, ordnas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

  Helsingfors den 26 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.