333/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014) 1 § 1 mom., 1 § 2 mom. 4—7 punkterna, 2 §, 8 § 2 mom. och 10 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Gemensam ansökan används vid antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) och till gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998).

Gemensam ansökan används inte vid antagning av studerande till


4) grundläggande yrkesutbildning i form av sådan specialundervisning på basis av en särskild utbildningsuppgift som avses i 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning,

5) grundexamen i flygledning,

6) handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning,

7) utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv,


2 §
Ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

Ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen används vid antagning av studerande

1) till påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) till sådan utbildning enligt gymnasielagen som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning, samt

3) till sådan handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning som avses i lagen om grundläggande yrkesutbildning.

2 a §
Ansökan till yrkesutbildning i form av specialundervisning

Ansökan till yrkesutbildning i form av specialundervisning används vid antagningen av studerande till följande utbildningar som ordnas i form av sådan specialundervisning på basis av en särskild utbildningsuppgift som avses i 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning:

1) grundläggande yrkesutbildning,

2) handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning,

3) utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

8 §
Uppgifter som ska lämnas till registret för ansökan

Vid ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen samt vid ansökan till yrkesutbildning i form av specialundervisning ska utbildningsanordnaren utöver vad som bestäms i 1 mom. till ansökningsregistret lämna uppgifter också om sökande som föreslås bli valda, sökande som placerats på reservplats i antagningsordning och sökande vilkas ansökan underkänts.

10 §
Ansökningsönskemål

Ansökan till utbildning som ingår i en gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning görs med en enda ansökan, där sökanden kan lägga fram högst fem ansökningsönskemål i den prioritetsordning som sökanden önskar. Ansökan till undervisning och utbildning som ingår i förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen görs med en enda ansökan där sökanden kan lägga fram högst tre ansökningsönskemål i den prioritetsordning som sökanden önskar. Ansökan till utbildning som ingår i yrkesinriktad utbildning i form av specialundervisning görs med en enda ansökan där sökanden kan lägga fram högst fem önskemål i den prioritetsordning sökanden önskar.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Denna förordning tillämpas på utbildning som börjar den 1 augusti 2015 eller därefter. På utbildning som inleds före den nämnda tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Direktör
Mika Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.